АКТ О НАЧИНУ ПРАЋЕЊА ДРУШТВЕНОГ КОРИСНОГ РАДА ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА И ИЗВЕШТАВАЊА О ЊЕГОВИМ ЕФЕКТИМА

novembar 30, 2018 u rubrici вести, документа autor Дејан Алексић

На основу члана  119. Закона о основама образовања(“Сл.гласник РС’,бр.88/2017 и 101/2017), члана 43.Статута О.Ш “Браћа НедиЋ“(Број 649/2017) Школски одбор основне школе “Браће Недић“ из Осечине дана  16.10.2018. године, донео је:

 

 

 

АКТ О НАЧИНУ ПРАЋЕЊА ДРУШТВЕНОГ КОРИСНОГ РАДА ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА И ИЗВЕШТАВАЊА О ЊЕГОВИМ ЕФЕКТИМА

 

 

 

Члан 1.

Овим актом (у даљем тексту: акт) у основној школи “Браћа Недић“ из Осечине (у даљем тексту: школа) уређују се начин праћења друштвеног корисног односно хуманитарног рада и извештавањем о његовим ефектима

 

 

Члан 2.

 

 

Друштвено –користан  и хуманитаран рад обухвата активности чијим се остваривањем развија друштвено одговорно понашање ученика и представља облик ресторативне дисциплине.

Ресторативна дисциплина је приступ којим се омогућава умањивање или отклањање начињене штете,односно последица те штете , развија свест о одговорности и последицама сопственог и понашања других и поправљају односи укључених страна.

Циљ одређивања одређивања друштвеног-корисног ,односно хуманитарног рада је превенција непожељног и друштвено неприхватљивог понашања ученика.

 

Члан 3.

 

Друштвено-користан,односно хуманитарни рад школа одређује се ученику у складу са тежином учiњене повреде:л акше ,теже  и повреде  забране које су утврђене Законом, водећи рачуна о психофизичкој и здравственој способности,узрасту и достојанству ученика.

 

Члан 4.

 

 

У ситуацији када се мера изриче ученику који наставу похађа по ИОП-у узима се у обзир и мишљења  тима за инклузивно образовање.

 

 

Члан 5

 

Директор школе када је учињена тежа повреде или повреда забране  покреће васпитно-дисциплински поступак ,доноси план појачаног васпитног рада и упоредо са тим обавља консултације са родитељем,односно другим законским заступником  и  учеником бира од предвиђених активности друштвеног корисног ,односно  хуманитарног рада.

 

Члан 6.

 

За лакше повреде одељенски старешина  са родитељем односно законски заступником  и учеником бира активност друштвеног корисног односно хуманитарног рада.

 

Члан 7.

 

Родитељ ,односно други законски заступник ,је обавезан да активно учествује у реализацији плана  и одговоран је исто тако ако ученик  одбије да остварује активности.

 

Члан 8.

 

Друштвено –користан односно хуманитаран рад се може обављати у просторијама школе и ван просторија под надзором одељенског старешине односно стручног надзора.

 

Члан 9.

 

Активности одређене уз васпитне мере опомену и укор  одељенско старешине одређује и прати  њихово остваривање одељенски старешина самостално,а ако је потребно уз подршку члана одељенског већа или стручног сарадника.

Активности одређене уз васпитну меру укор одељенског већа а прати одељенски старешина у сарадњи са једним или више наставника,односно стручним сарадником које одреди одељенско веће .

Активност одређене уз васпитно-дисциплинску меру укор директора изриче директор а прати одељенски старешина у сарадњи са једним или више наставника  односно стручни сарадником које одреди директор решењем.

Активности одређене уз васпитно –дисциплинску меру укор наставничког већа изриче наставничко веће а прати одељенски старешина  у сарадњи са једним или више наставника,односно стручним сарадником које одреди директор решењем.

 

Члан 10.

 

Евиденција о току спровођења активности води лице које задужено за њено остваривање и праћење.

Лице које задужено за праћење активности подноси извештај о ефектима друштвено-корисног,односно хуманитарнограда органима школе зависно од тога која је васпитна или васпитно –дисциплинслка мера изречена и то за активност одређене уз:

-васпитне мере опомена и укор одељенског старешине –извештава одељенско веће

-васпитну меру укор одељењског већа –извештава се одељенско веће

-васпитну-дисциплинску меру  укора директора –извептава се директор школе

-васпитно –дисциплинску меру  укора наставничког већа извештава се наставничко веће

Извештава се на следећи начин:

 

 

Име и презиме ученика Разред Мера изречена Активност Трајање активности Учесталост Постигнути ефекат  Лице задужено за праћење Потпис   лица
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник школског одбора

__________________________

Верица Петровић

 

 

Овај правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли школе