AKT O NAČINU PRAĆENJA DRUŠTVENOG KORISNOG RADA ODNOSNO HUMANITARNOG RADA I IZVEŠTAVANJA O NJEGOVIM EFEKTIMA

novembar 30, 2018 u rubrici vesti, dokumenta autor Dejan Aleksić

Na osnovu člana  119. Zakona o osnovama obrazovanja(“Sl.glasnik RS’,br.88/2017 i 101/2017), člana 43.Statuta O.Š “Braća NediĆ“(Broj 649/2017) Školski odbor osnovne škole “Braće Nedić“ iz Osečine dana  16.10.2018. godine, doneo je:

 

 

 

AKT O NAČINU PRAĆENJA DRUŠTVENOG KORISNOG RADA ODNOSNO HUMANITARNOG RADA I IZVEŠTAVANJA O NJEGOVIM EFEKTIMA

 

 

 

Član 1.

Ovim aktom (u daljem tekstu: akt) u osnovnoj školi “Braća Nedić“ iz Osečine (u daljem tekstu: škola) uređuju se način praćenja društvenog korisnog odnosno humanitarnog rada i izveštavanjem o njegovim efektima

 

 

Član 2.

 

 

Društveno –koristan  i humanitaran rad obuhvata aktivnosti čijim se ostvarivanjem razvija društveno odgovorno ponašanje učenika i predstavlja oblik restorativne discipline.

Restorativna disciplina je pristup kojim se omogućava umanjivanje ili otklanjanje načinjene štete,odnosno posledica te štete , razvija svest o odgovornosti i posledicama sopstvenog i ponašanja drugih i popravljaju odnosi uključenih strana.

Cilj određivanja određivanja društvenog-korisnog ,odnosno humanitarnog rada je prevencija nepoželjnog i društveno neprihvatljivog ponašanja učenika.

 

Član 3.

 

Društveno-koristan,odnosno humanitarni rad škola određuje se učeniku u skladu sa težinom učinjene povrede:l akše ,teže  i povrede  zabrane koje su utvrđene Zakonom, vodeći računa o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti,uzrastu i dostojanstvu učenika.

 

Član 4.

 

 

U situaciji kada se mera izriče učeniku koji nastavu pohađa po IOP-u uzima se u obzir i mišljenja  tima za inkluzivno obrazovanje.

 

 

Član 5

 

Direktor škole kada je učinjena teža povrede ili povreda zabrane  pokreće vaspitno-disciplinski postupak ,donosi plan pojačanog vaspitnog rada i uporedo sa tim obavlja konsultacije sa roditeljem,odnosno drugim zakonskim zastupnikom  i  učenikom bira od predviđenih aktivnosti društvenog korisnog ,odnosno  humanitarnog rada.

 

Član 6.

 

Za lakše povrede odeljenski starešina  sa roditeljem odnosno zakonski zastupnikom  i učenikom bira aktivnost društvenog korisnog odnosno humanitarnog rada.

 

Član 7.

 

Roditelj ,odnosno drugi zakonski zastupnik ,je obavezan da aktivno učestvuje u realizaciji plana  i odgovoran je isto tako ako učenik  odbije da ostvaruje aktivnosti.

 

Član 8.

 

Društveno –koristan odnosno humanitaran rad se može obavljati u prostorijama škole i van prostorija pod nadzorom odeljenskog starešine odnosno stručnog nadzora.

 

Član 9.

 

Aktivnosti određene uz vaspitne mere opomenu i ukor  odeljensko starešine određuje i prati  njihovo ostvarivanje odeljenski starešina samostalno,a ako je potrebno uz podršku člana odeljenskog veća ili stručnog saradnika.

Aktivnosti određene uz vaspitnu meru ukor odeljenskog veća a prati odeljenski starešina u saradnji sa jednim ili više nastavnika,odnosno stručnim saradnikom koje odredi odeljensko veće .

Aktivnost određene uz vaspitno-disciplinsku meru ukor direktora izriče direktor a prati odeljenski starešina u saradnji sa jednim ili više nastavnika  odnosno stručni saradnikom koje odredi direktor rešenjem.

Aktivnosti određene uz vaspitno –disciplinsku meru ukor nastavničkog veća izriče nastavničko veće a prati odeljenski starešina  u saradnji sa jednim ili više nastavnika,odnosno stručnim saradnikom koje odredi direktor rešenjem.

 

Član 10.

 

Evidencija o toku sprovođenja aktivnosti vodi lice koje zaduženo za njeno ostvarivanje i praćenje.

Lice koje zaduženo za praćenje aktivnosti podnosi izveštaj o efektima društveno-korisnog,odnosno humanitarnograda organima škole zavisno od toga koja je vaspitna ili vaspitno –disciplinslka mera izrečena i to za aktivnost određene uz:

-vaspitne mere opomena i ukor odeljenskog starešine –izveštava odeljensko veće

-vaspitnu meru ukor odeljenjskog veća –izveštava se odeljensko veće

-vaspitnu-disciplinsku meru  ukora direktora –izveptava se direktor škole

-vaspitno –disciplinsku meru  ukora nastavničkog veća izveštava se nastavničko veće

Izveštava se na sledeći način:

 

 

Ime i prezime učenika Razred Mera izrečena Aktivnost Trajanje aktivnosti Učestalost Postignuti efekat  Lice zaduženo za praćenje Potpis   lica
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsednik školskog odbora

__________________________

Verica Petrović

 

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli škole