ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

novembar 30, 2018 u rubrici вести, документа autor Дејан Алексић

На основу члана 79,80,83,84,85,86,110,111,112 и 119. Закона о основама образовања(“Сл.гласник РС’,бр.88/2017 и 101/2017), члана 43.Статута О.Ш “Браћа НедиЋ“(Број 649/2017) Школски одбор основне школе “Браће Недић“ из Осечине дана 25.01.2018. године, донео је:

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ  УЧЕНИКА

 

 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овим Правилником (у даљем тексту: Правилник) у основној школи “Браћа Недић“ из Осечине (у даљем тексту: школа) уређују се обавезе ученика ,васпитно-дисциплински поступак,васпитне и васпитно –дисциплинке мере,надлежности за изрицање мера,правна заштита ученика и материјалној одговорности ученика.

 

Обавезе ученика

 

Члан 2.

 

У остваривању својих права ученик  не сме да угрожава друге у остваривању права.

Ученика има обавезу да:

1)редовно похађа наставу и извршава школске обавезе

2)поштује правила понашања у школи,одлуке директора и органа школе.

3)ради на усвајању знања,вештина и ставове утврђених  школским програмом,прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље,односно законске заступнике.

4)не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника 5)поштује личност других ученика,наставника и осталих запослених у школи

6)чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија

7)стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

Члан 3.

Сви ученици имају обавезу да поштују правила понашања које школа прописује

Одговорност родитеља

Члан 4.

Родитељ,односно, други законски заступник детета одговоран је :

1)за упис детета у школу

2)За редовно похађање наставе

3)за редовно похађање  припремне наставе

4) да одмах ,а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавести школу

5)да правда  изостанке ученика ,најкасније у року од 8 дана од дана спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском  или другом релевантном документацијом.

6)за повреду забране  чл 10 и 11 овог правилника учињену од стране ученика .

7) за теже повреде  обавезе ученика

8)да поштује правила понашања

 

Васпитни рад са ученицима

Члан 5.

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава  одлука директора или органа школе ,неоправдано изостане са наставе 5 часова,односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права ,школа је дужна да уз учешће родитеља,односно законског заступника ,појача васпитни рад активностима:у оквиру одељенске заједнице ,сртручним радом одељенско старешине,педагога ,посебних тимова а када је то неопходно да сарађује  установама социјалне ,односно здравствене заштите са циљем дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања.

 

 

Лакше повреде обавезе ученика и васпитне мере

 

 

Чл.6

 

Ученик одговара за лакше повреде обавезе:

1)неоправдано изостајање из школе до 25 часова

2)долази на наставу и друге облике образовног рада неприкладно одевен

3)омета наставу

4)изазивање нереда и недисциплиновано понашање

5)грубо,непримерено и недолично понашање према другим ученицима

6)непоштовање прописаних правила понашања у школи

7)повреда других обавеза  које се не сматрају тежом повредом обавезе ученика

 

 

Чл.7

 

 

За лакшу повреду обавезе ученика може се изрећи следеће мере:

1)опомена

2)укор одељенско старешине

3)укор одељенског већа

Ученику се ова мера изриче без вођења дисцииплинског поступка.Ученику се може одредити обавеза обављања душтвеног користан  ,односно хуманитарног рада под надзором наставника,односно стручног сарадника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теже повреде обавезе ученика и васпитне-дисциплинске мере

 

 

Чл.8

 

 Теже повреде обавезе ученика су:

1)уништење ,оштећење,скривање ,озношење,преправка или дописивања података у евиденцији коју води школа ,други орган или организација

2)препавка или дописивање података у јавној исправи коју изда школа,други орган или организација

3)уништење или крађа имовине школе,привредног друштва,предузетника,ученика или запосленог

4)поседовање,подстрекавање,помагање,давање другом ученику и употреба алкохола,дувана,наркотичког средства или психоактивне супстанце

5)уношење у школу или другу организацију оружја,пиротехничког средства или другог  предмета којим може  да угрози или повреди друго лице

6)понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика,наставника и запослених  у школи,у школским и другим активностима које се остварују ван школе,а које школа организује и које  доводи до њиховог физичког и психичког повређивања.

7)употреба мобилног телефона,електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или сврхе преваре у поступку оцењивања.

8)неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године,од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља односно другог законског заступника од стране школе.

9)учестало чињење лакших повреда  обавезе у току школске године,под условом да предузете неопходне мере ради корекције понашања ученика.

За повреде из става 1.тач 8 и 9 обавезна је поступност у изрицање мера.

 

Чл 9.

 

За теже повреде обавезе ученика се може изрећи:

1)укор директора

2)укор наставничко већа

 

Ученику се ова мера изриче  вођењем дисцииплинског поступка.Ученику се може одредити обавеза обављања душтвеног користан  ,односно хуманитарног рада под надзором наставника,односно стручног сарадника.

 

Чл 10.

 

У школи су забрањене активности којима се угрожавају,омаловажавају,дискриминишу или издвајају лица,односно групе лица по основу :расне,националне,етничке,језичке, верске или полне припадности,физичких и психичких својстава сметњи у развоју и инвалидитета,здравственог стања,узраста ,социјалног и културног порекла,имовног стања,односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности,као и по другим се прописује забрана дискриминације.

Чл 11.

 

У школи је забрањено :физичко,психичко , социјално,сексуално ,дигитално  и свако друго  насиље,злостављање и занемаривање запосленог,детета,ученика,одраслог,родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у установи.

Насиље може бити:

1.физичко

2.психичко

3.социјално

4.сексуално насиље и занемаривање

5.дигитално

Под физичким насиљем сматра се свако понашање  ученика  које може довести до повређивања  другог ученика и  запосленог

Под психичким насиљем  је понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства.

Под социјалним насиљем смтара се искључивањем ученика из групе  вршњака и различитих облика активности школе.

Под сексуалним насиљем и злостављањем сматра се понашање којим се ученик узнемирава,наводи  или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели,не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију,порнографију и друге облике сексуалне експлоатације.

Под дигиталним насиљем и злостављањем сматра се злоупотреба информационо комуникационих технологија која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавања достојанства и остварује се слањем порука електронског поштом,смс-ом,ммс-ом,путем веб сајта,четовањем укључивањем у форуме,социјлане мреже и другим облицима дигиталне комуникације.

 

Васпитно-дисциплински поступак

 

Чл 12.

 

За теже повреде обавезе ученика и за повреде забране чл10 и 11 овог правилника могу се изрећи следеће мере:

1)укор директора или укор наставничког већа

2)премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну  школу на основу одлуке наставничког већа,уз сагласност школе,а уз обавештавањем родитеља односно законског заступника.

Дирекор закључком покреће поступак у року од 30 дана од дана учињене повреде ,води га и окончава га решењем и о томе одмах ,а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, односно законског заступника.

У поступку ученик уз присуство родитеља као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и дати писану изјаву.

Уколико родитељ односно законски заступник који је уредно обавештен ,не одазове да присуствује поступку директор одмах а најкасније наредног дана поставља педагога да у овом поступку заступа интересе ученика,о чему обавештава центар за социјални рад.

Поступак за тежу повреду  се покрећу року 8 дана .

Поступак утврђивања теже повреде обавеза  ученика спроводе одељенски старешина,директор и педагог.

Решење се мора донети у року 30 дана од дана покретања поступка .
Пре доношења решења морају бити утврђене све чињенице који су од значаја за одлучивање.

Уколико у  току трајања поступка ученик се испише из школе ,школа је у обавези да у исписницу унесе напомену да је против наведеног ученика покренут поступак..

Члан 13.

Да би се изрекла васпитно-дисциплинкса мера за тежу повреду ,мора се пре њеног изрицања појачати васпитни рад.

 

Чл 14.

Приликом  доношења одлуке о изрицању васпитно.дисциплинске мере, мора се имати у виду тежина учињене повреде и њене последице,степен одговорности ученика,околности под којима је повреда учињена.

 

Чл 15.

По спроведеном поступку доноси се решење  којим се може утврдити одговорност ученика,ослободити од одговорности или обуставити поступак.

 

Чл 16.

Уколико је утврђен укор директор –директор доноси решење

Уколико је утврђено укор наставничког већа или премештај ученика у другу основну школи онда наставничко веће већином гласова од укупног броја чланова већа.

Решење се доставаља ученику,односно родитељу ,законском заступнику.

 

Смањење оцене из владања

Чл 17.

Оцена из владања се може смањити због изречене васпитне , васпитно-дисциплинске мере .

Оцена  из владања се поправља на предлог одељенског старешине најкасније на крају полугодишта када ученик:

1.показује позитивне промене у свом понашању

2.прихвата одговорност  за своје поступке након указивања на непримерно понашање или кроз појачани васпитни рад,након изречене васпитне ,васпитно-дисциплинске мере.

 

Чл.18.

За изречену васпитну меру укор одељенског старешине,оцена  из владања се може смањити на врло добар(4)

За изречену васпитну меру укор одељенског већа ,оцена из владања се може смањити на добар(3)

За изречену васпитну меру укор директора,оцена из владања може се смањити  на довољан (2)

За изречену васпитну меру укор наставничког већа и изречену меру  премештаја у другу школу,оцена из владања може се смањити на недовољан (1)

 

Оцена из владања се може смањити уколико ученик неоправдано изостане  са часова:

Неоправдано изостајање са часова  од 11-19 ,изриче се и укор одељенског старешине и смањена је оцена на врло добар(4)

 

Неоправдано изостајање са часова  од 20-25 ,изриче се и укор одељенског већа и смањена је оцена на  добар(3)

 

 

Неоправдано изостајање са часова  од 26-45 ,изриче се и укор директора  и смањена је оцена на довољан (2)

 

Неоправдано изостајање са часова  преко 45  ,изриче се и укор наставничког већа  и смањена је оцена на недовољан (1)

Правна заштита ученика

Члан 19.

Ученик,родитељ,однсоно други законски заступник има право да поднесе жалбу на изречену васпитно-дисциплинског поступка школском одбору у року од 8 дана.

Школски одбор решава у  жалби у року од 15 дана од дана достављања жалбе од стрне ученика,родитеља односно законског заступника.

Жалба одлаже  извршење решења директора.

 

Евиденција о изреченим васпитним и васпитно дисциплинском мерама

 

Чл 20.

О изреченим васпитним  и васпитно дисциплинским мерама евиденцију води одељенски старешина

 

 

Материјална одговорност

Чл 21.

 

Ученик ,његов родитељ односно законски заступник одговара за штету коју ученик проурукује намерно или крајњом непажњом у складу са законом.

 

 

Завршне одредбе

Чл 22.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана  од дана објављивања на огласној табли школе.Ступањем  овог правилника престаје да важи правилник о  о васпитној дисциплинској  и материјалној  одговорности ученика  донетог број 367/14 донетог 11.06.2014.години.

 

 

Председник школског одбора

__________________________

Верица Петровић

 

 

Овај правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли школе