PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI UČENIKA

novembar 30, 2018 u rubrici vesti, dokumenta autor Dejan Aleksić

Na osnovu člana 79,80,83,84,85,86,110,111,112 i 119. Zakona o osnovama obrazovanja(“Sl.glasnik RS’,br.88/2017 i 101/2017), člana 43.Statuta O.Š “Braća NediĆ“(Broj 649/2017) Školski odbor osnovne škole “Braće Nedić“ iz Osečine dana 25.01.2018. godine, doneo je:

 

 

 

 

PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI  UČENIKA

 

 

 

I. OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim Pravilnikom (u daljem tekstu: Pravilnik) u osnovnoj školi “Braća Nedić“ iz Osečine (u daljem tekstu: škola) uređuju se obaveze učenika ,vaspitno-disciplinski postupak,vaspitne i vaspitno –disciplinke mere,nadležnosti za izricanje mera,pravna zaštita učenika i materijalnoj odgovornosti učenika.

 

Obaveze učenika

 

Član 2.

 

U ostvarivanju svojih prava učenik  ne sme da ugrožava druge u ostvarivanju prava.

Učenika ima obavezu da:

1)redovno pohađa nastavu i izvršava školske obaveze

2)poštuje pravila ponašanja u školi,odluke direktora i organa škole.

3)radi na usvajanju znanja,veština i stavove utvrđenih  školskim programom,prati sopstveni napredak i izveštava o tome nastavnike i roditelje,odnosno zakonske zastupnike.

4)ne ometa izvođenje nastave i ne napušta čas bez prethodnog odobrenja nastavnika 5)poštuje ličnost drugih učenika,nastavnika i ostalih zaposlenih u školi

6)čuva imovinu škole i čistoću i estetski izgled školskih prostorija

7)stara se o očuvanju životne sredine i ponaša u skladu sa pravilima ekološke etike.

Član 3.

Svi učenici imaju obavezu da poštuju pravila ponašanja koje škola propisuje

Odgovornost roditelja

Član 4.

Roditelj,odnosno, drugi zakonski zastupnik deteta odgovoran je :

1)za upis deteta u školu

2)Za redovno pohađanje nastave

3)za redovno pohađanje  pripremne nastave

4) da odmah ,a najkasnije u roku od 48 sati od momenta nastupanja sprečenosti učenika da prisustvuje nastavi o tome obavesti školu

5)da pravda  izostanke učenika ,najkasnije u roku od 8 dana od dana sprečenosti učenika da prisustvuje nastavi odgovarajućom lekarskom  ili drugom relevantnom dokumentacijom.

6)za povredu zabrane  čl 10 i 11 ovog pravilnika učinjenu od strane učenika .

7) za teže povrede  obaveze učenika

8)da poštuje pravila ponašanja

 

Vaspitni rad sa učenicima

Član 5.

Sa učenikom koji vrši povredu pravila ponašanja ili se ne pridržava  odluka direktora ili organa škole ,neopravdano izostane sa nastave 5 časova,odnosno koji svojim ponašanjem ugrožava druge u ostvarivanju njihovih prava ,škola je dužna da uz učešće roditelja,odnosno zakonskog zastupnika ,pojača vaspitni rad aktivnostima:u okviru odeljenske zajednice ,srtručnim radom odeljensko starešine,pedagoga ,posebnih timova a kada je to neophodno da sarađuje  ustanovama socijalne ,odnosno zdravstvene zaštite sa ciljem definisanja i pružanja podrške učeniku u vezi sa promenom njegovog ponašanja.

 

 

Lakše povrede obaveze učenika i vaspitne mere

 

 

Čl.6

 

Učenik odgovara za lakše povrede obaveze:

1)neopravdano izostajanje iz škole do 25 časova

2)dolazi na nastavu i druge oblike obrazovnog rada neprikladno odeven

3)ometa nastavu

4)izazivanje nereda i nedisciplinovano ponašanje

5)grubo,neprimereno i nedolično ponašanje prema drugim učenicima

6)nepoštovanje propisanih pravila ponašanja u školi

7)povreda drugih obaveza  koje se ne smatraju težom povredom obaveze učenika

 

 

Čl.7

 

 

Za lakšu povredu obaveze učenika može se izreći sledeće mere:

1)opomena

2)ukor odeljensko starešine

3)ukor odeljenskog veća

Učeniku se ova mera izriče bez vođenja disciiplinskog postupka.Učeniku se može odrediti obaveza obavljanja duštvenog koristan  ,odnosno humanitarnog rada pod nadzorom nastavnika,odnosno stručnog saradnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teže povrede obaveze učenika i vaspitne-disciplinske mere

 

 

Čl.8

 

 Teže povrede obaveze učenika su:

1)uništenje ,oštećenje,skrivanje ,oznošenje,prepravka ili dopisivanja podataka u evidenciji koju vodi škola ,drugi organ ili organizacija

2)prepavka ili dopisivanje podataka u javnoj ispravi koju izda škola,drugi organ ili organizacija

3)uništenje ili krađa imovine škole,privrednog društva,preduzetnika,učenika ili zaposlenog

4)posedovanje,podstrekavanje,pomaganje,davanje drugom učeniku i upotreba alkohola,duvana,narkotičkog sredstva ili psihoaktivne supstance

5)unošenje u školu ili drugu organizaciju oružja,pirotehničkog sredstva ili drugog  predmeta kojim može  da ugrozi ili povredi drugo lice

6)ponašanje učenika kojim ugrožava vlastitu bezbednost ili bezbednost drugih učenika,nastavnika i zaposlenih  u školi,u školskim i drugim aktivnostima koje se ostvaruju van škole,a koje škola organizuje i koje  dovodi do njihovog fizičkog i psihičkog povređivanja.

7)upotreba mobilnog telefona,elektronskog uređaja i drugog sredstva u svrhe kojima se ugrožavaju prava drugih ili svrhe prevare u postupku ocenjivanja.

8)neopravdano izostajanje sa nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada više od 25 časova u toku školske godine,od čega više od 15 časova nakon pismenog obaveštavanja roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika od strane škole.

9)učestalo činjenje lakših povreda  obaveze u toku školske godine,pod uslovom da preduzete neophodne mere radi korekcije ponašanja učenika.

Za povrede iz stava 1.tač 8 i 9 obavezna je postupnost u izricanje mera.

 

Čl 9.

 

Za teže povrede obaveze učenika se može izreći:

1)ukor direktora

2)ukor nastavničko veća

 

Učeniku se ova mera izriče  vođenjem disciiplinskog postupka.Učeniku se može odrediti obaveza obavljanja duštvenog koristan  ,odnosno humanitarnog rada pod nadzorom nastavnika,odnosno stručnog saradnika.

 

Čl 10.

 

U školi su zabranjene aktivnosti kojima se ugrožavaju,omalovažavaju,diskriminišu ili izdvajaju lica,odnosno grupe lica po osnovu :rasne,nacionalne,etničke,jezičke, verske ili polne pripadnosti,fizičkih i psihičkih svojstava smetnji u razvoju i invaliditeta,zdravstvenog stanja,uzrasta ,socijalnog i kulturnog porekla,imovnog stanja,odnosno političkog opredeljenja i podsticanje ili nesprečavanje takvih aktivnosti,kao i po drugim se propisuje zabrana diskriminacije.

Čl 11.

 

U školi je zabranjeno :fizičko,psihičko , socijalno,seksualno ,digitalno  i svako drugo  nasilje,zlostavljanje i zanemarivanje zaposlenog,deteta,učenika,odraslog,roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika ili trećeg lica u ustanovi.

Nasilje može biti:

1.fizičko

2.psihičko

3.socijalno

4.seksualno nasilje i zanemarivanje

5.digitalno

Pod fizičkim nasiljem smatra se svako ponašanje  učenika  koje može dovesti do povređivanja  drugog učenika i  zaposlenog

Pod psihičkim nasiljem  je ponašanje koje dovodi do trenutnog ili trajnog ugrožavanja psihičkog i emocionalnog zdravlja i dostojanstva.

Pod socijalnim nasiljem smtara se isključivanjem učenika iz grupe  vršnjaka i različitih oblika aktivnosti škole.

Pod seksualnim nasiljem i zlostavljanjem smatra se ponašanje kojim se učenik uznemirava,navodi  ili primorava na učešće u seksualnim aktivnostima koje ne želi,ne shvata ili za koje nije razvojno dorastao ili se koristi za prostituciju,pornografiju i druge oblike seksualne eksploatacije.

Pod digitalnim nasiljem i zlostavljanjem smatra se zloupotreba informaciono komunikacionih tehnologija koja može da ima za posledicu povredu druge ličnosti i ugrožavanja dostojanstva i ostvaruje se slanjem poruka elektronskog poštom,sms-om,mms-om,putem veb sajta,četovanjem uključivanjem u forume,socijlane mreže i drugim oblicima digitalne komunikacije.

 

Vaspitno-disciplinski postupak

 

Čl 12.

 

Za teže povrede obaveze učenika i za povrede zabrane čl10 i 11 ovog pravilnika mogu se izreći sledeće mere:

1)ukor direktora ili ukor nastavničkog veća

2)premeštaj učenika od petog do osmog razreda u drugu osnovnu  školu na osnovu odluke nastavničkog veća,uz saglasnost škole,a uz obaveštavanjem roditelja odnosno zakonskog zastupnika.

Direkor zaključkom pokreće postupak u roku od 30 dana od dana učinjene povrede ,vodi ga i okončava ga rešenjem i o tome odmah ,a najkasnije narednog radnog dana obaveštava roditelja, odnosno zakonskog zastupnika.

U postupku učenik uz prisustvo roditelja kao i svi ostali učesnici i svedoci moraju biti saslušani i dati pisanu izjavu.

Ukoliko roditelj odnosno zakonski zastupnik koji je uredno obavešten ,ne odazove da prisustvuje postupku direktor odmah a najkasnije narednog dana postavlja pedagoga da u ovom postupku zastupa interese učenika,o čemu obaveštava centar za socijalni rad.

Postupak za težu povredu  se pokreću roku 8 dana .

Postupak utvrđivanja teže povrede obaveza  učenika sprovode odeljenski starešina,direktor i pedagog.

Rešenje se mora doneti u roku 30 dana od dana pokretanja postupka .
Pre donošenja rešenja moraju biti utvrđene sve činjenice koji su od značaja za odlučivanje.

Ukoliko u  toku trajanja postupka učenik se ispiše iz škole ,škola je u obavezi da u ispisnicu unese napomenu da je protiv navedenog učenika pokrenut postupak..

Član 13.

Da bi se izrekla vaspitno-disciplinksa mera za težu povredu ,mora se pre njenog izricanja pojačati vaspitni rad.

 

Čl 14.

Prilikom  donošenja odluke o izricanju vaspitno.disciplinske mere, mora se imati u vidu težina učinjene povrede i njene posledice,stepen odgovornosti učenika,okolnosti pod kojima je povreda učinjena.

 

Čl 15.

Po sprovedenom postupku donosi se rešenje  kojim se može utvrditi odgovornost učenika,osloboditi od odgovornosti ili obustaviti postupak.

 

Čl 16.

Ukoliko je utvrđen ukor direktor –direktor donosi rešenje

Ukoliko je utvrđeno ukor nastavničkog veća ili premeštaj učenika u drugu osnovnu školi onda nastavničko veće većinom glasova od ukupnog broja članova veća.

Rešenje se dostavalja učeniku,odnosno roditelju ,zakonskom zastupniku.

 

Smanjenje ocene iz vladanja

Čl 17.

Ocena iz vladanja se može smanjiti zbog izrečene vaspitne , vaspitno-disciplinske mere .

Ocena  iz vladanja se popravlja na predlog odeljenskog starešine najkasnije na kraju polugodišta kada učenik:

1.pokazuje pozitivne promene u svom ponašanju

2.prihvata odgovornost  za svoje postupke nakon ukazivanja na neprimerno ponašanje ili kroz pojačani vaspitni rad,nakon izrečene vaspitne ,vaspitno-disciplinske mere.

 

Čl.18.

Za izrečenu vaspitnu meru ukor odeljenskog starešine,ocena  iz vladanja se može smanjiti na vrlo dobar(4)

Za izrečenu vaspitnu meru ukor odeljenskog veća ,ocena iz vladanja se može smanjiti na dobar(3)

Za izrečenu vaspitnu meru ukor direktora,ocena iz vladanja može se smanjiti  na dovoljan (2)

Za izrečenu vaspitnu meru ukor nastavničkog veća i izrečenu meru  premeštaja u drugu školu,ocena iz vladanja može se smanjiti na nedovoljan (1)

 

Ocena iz vladanja se može smanjiti ukoliko učenik neopravdano izostane  sa časova:

Neopravdano izostajanje sa časova  od 11-19 ,izriče se i ukor odeljenskog starešine i smanjena je ocena na vrlo dobar(4)

 

Neopravdano izostajanje sa časova  od 20-25 ,izriče se i ukor odeljenskog veća i smanjena je ocena na  dobar(3)

 

 

Neopravdano izostajanje sa časova  od 26-45 ,izriče se i ukor direktora  i smanjena je ocena na dovoljan (2)

 

Neopravdano izostajanje sa časova  preko 45  ,izriče se i ukor nastavničkog veća  i smanjena je ocena na nedovoljan (1)

Pravna zaštita učenika

Član 19.

Učenik,roditelj,odnsono drugi zakonski zastupnik ima pravo da podnese žalbu na izrečenu vaspitno-disciplinskog postupka školskom odboru u roku od 8 dana.

Školski odbor rešava u  žalbi u roku od 15 dana od dana dostavljanja žalbe od strne učenika,roditelja odnosno zakonskog zastupnika.

Žalba odlaže  izvršenje rešenja direktora.

 

Evidencija o izrečenim vaspitnim i vaspitno disciplinskom merama

 

Čl 20.

O izrečenim vaspitnim  i vaspitno disciplinskim merama evidenciju vodi odeljenski starešina

 

 

Materijalna odgovornost

Čl 21.

 

Učenik ,njegov roditelj odnosno zakonski zastupnik odgovara za štetu koju učenik prourukuje namerno ili krajnjom nepažnjom u skladu sa zakonom.

 

 

Završne odredbe

Čl 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana  od dana objavljivanja na oglasnoj tabli škole.Stupanjem  ovog pravilnika prestaje da važi pravilnik o  o vaspitnoj disciplinskoj  i materijalnoj  odgovornosti učenika  donetog broj 367/14 donetog 11.06.2014.godini.

 

 

Predsednik školskog odbora

__________________________

Verica Petrović

 

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli škole