ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ У ОШ“БРАЋА НЕДИЋ“ ОСЕЧИНА

novembar 30, 2018 u rubrici вести, документа autor Дејан Алексић

На основу чл.119.ст.1 тач.1 Закона о основама система образовања и васпитања(Службени гласник РС бр.88/2017 и 101/2017)Школски одбор ОШ“Браћа Недић“-Осечина на седници одржаној  дана 27.02.2018.године доноси:

 

 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ У ОШ“БРАЋА НЕДИЋ“

ОСЕЧИНА

 

 

 

Члан 1.

 

Овим правилником утврђују се ближи критеријуми и поступак избора ученика генерације у ОШ“Браћа Недић“-Осечина

 

Члан 2.

 

За ученика генерације може бити проглашен сваки ученик завршног разреда који испуњава следеће услове:

а) Да је у току школовања имао одличан успех у свим разредима са просеком најмање 4,80

б)Да је у току школовања имао примерно владање

ц)Да је у току школовања имао запажене резултате у слободним активностима,

такмичењима,смотрама и другим вaнаставним активностима.

Кандидат за ученика генерације може бити и ученик завршног разреда који није похађао све разреде у Ош“Браћа Недић“

 

Члан 3.

Елементи који се вреднују приликом избора ученика генерације су:

а)Успех у учењу и владању током основног школовања,

б)Успех на такмичењима из наставних предмета,

ц)Успех на спортским такмичењима,смотрама,конкурсима и изложбама

д)Активности и доприноси у раду школских секција

е)Рад у оквиру одељенске заједнице и Ученичког парламента

ф)Похађање паралелне школе(балетска,музичка).

 

Члан 4.

Елементи наведени у члану 3.овог Правилника бодују се на следећи начин

1.Успех у учењу и владању:

-разред завршен са просечном оценом 5,00…………..12 бодова

-разред завршен са просечном оценом 4,80-4,99…….8 бодова

-разред завршеног без иједног неоправданог изостанка……3 бода

-Вукова диплома……………………………………………………………..15 бодова

-Посебна диплома по одлуци наставничког већа(за сваку диплому)……..2 бод

 

Б)Успех на такмичењима из наставних предмета:

Бодују се такмичења предвиђена календаром такмичења и смотри ученика основних школа који доноси Министарство просвете ,науке и технолошког развоја Републике Србије.

Бодују се највише освојено место на одређено такмичењу у сваком разреду.

Уколико се се одржава екипно такмичење,кандидату који је био члан екипе припада 1/3 бодова предвиђених за дато место и ранг такмичења,морају се такмичити најмање две екипе.

Ниво такмичења

I место

II место

III место

општинско

3 бода

2 бода

1бод

Градско(окружно)

6 бодова

4бода

2 бода

републичко

8бодова

6бодова

4бода

Међународно

10бодова

8 бодова

6бодова

Ц) успех на спортским такмичењима,смотрама,конкурсима и изложбама:

Бодују се резултати на спортским такмичењима,конкурсима,смотрама и изложбама у организацији спортских ,културних,научних и других институција,подржаних од стране Министарства просвете или локалне самоуправе.

По овом основу кандидат добија

-За освојено прво место……………………………4 бода

-За освојено друго место………………………….2 бода

-За освојено треће место………………………….1 бод

Уколико се одржава екипно такичење,кандидату који је био члан екипе припада 1/3 предвиђених бодова.

Д) Активности и доприноси у раду школских секција предвиђених годишњим планом рада школе и то:

Ученици се бодују највише из три секције(два предмета + спорт као трећи),које су редовно похађали и дали допринос максимум бодова не може бити већи од 6.

Е)Рад у оквиру одељенске заједнице и ученичког парламента:

-за сваку годину руковођења одељенском заједницом………………….1 бод

-за сваку годину руковођења ученичким парламентом……………..2 бода

По овом основу кандидта може добити највише …………………3 бода.

 

Ф)Похађање паралелне школе

-за сваки завршени разред паралелне школе……………………………..1 бод

 

Члан 5.

 

Поступак избора ученика генерације спроводи комисија коју именује наставничко веће,а коју чине :директор школе,педагог школе,по један наставник разредне наставе и предметне наставе и један члан Савета родитеља.

У комисији не могу бити наставници који су били ,или су тренутно одељенске старешине предложеним кандидатима,као ни родитељ неког од предложених кандидата.

Задатак комисије је да изврши бодовање кандидата предложених од стране одељенског већа,према критеријумимс из овог Правилника а на основу расположиве документације коју доставља одељенски старешина.

 

 

Члан 6.

 

Комисија  доставља листу предложених кандидата наставничком већу.

Наставничко веће проглашава за ученика генерације оног кандидата који у укупном  збиру има највећи број бодова.

Ако два или више кандидта имају једнак број бодова,наставничко веће тајним гласањем доноси одлуку који од тих кандидата ће бити проглашен за ученика генерације.

 

Члан 7.

 

Поступак избора ученика генерације  (предлагање кандидата,формирање комисије,прикупљање документације) мора отпочети најкасније 30 дана пре краја наставне године за ученике осмог разреда.

Поступак се окончава најкасније до 28.јуна текуће године.

 

Члан 8.

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли школе.

 

Председник школског одбора

______________________

Верица   Петровић