PRAVILNIK O IZBORU UČENIKA GENERACIJE U OŠ“BRAĆA NEDIĆ“ OSEČINA

novembar 30, 2018 u rubrici vesti, dokumenta autor Dejan Aleksić

Na osnovu čl.119.st.1 t.1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja(Službeni glasnik RS br.88/2017 i 101/2017)Školski odbor OŠ“Braća Nedić“-Osečina na sednici održanoj  dana 27.02.2018.godine donosi:

 

 

 

PRAVILNIK O IZBORU UČENIKA GENERACIJE U OŠ“BRAĆA NEDIĆ“

OSEČINA

 

 

 

Član 1.

 

Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži kriterijumi i postupak izbora učenika generacije u OŠ“Braća Nedić“-Osečina

 

Član 2.

 

Za učenika generacije može biti proglašen svaki učenik završnog razreda koji ispunjava sledeće uslove:

a) Da je u toku školovanja imao odličan uspeh u svim razredima sa prosekom najmanje 4,80

b)Da je u toku školovanja imao primerno vladanje

c)Da je u toku školovanja imao zapažene rezultate u slobodnim aktivnostima,

takmičenjima,smotrama i drugim vanastavnim aktivnostima.

Kandidat za učenika generacije može biti i učenik završnog razreda koji nije pohađao sve razrede u Oš“Braća Nedić“

 

Član 3.

Elementi koji se vrednuju prilikom izbora učenika generacije su:

a)Uspeh u učenju i vladanju tokom osnovnog školovanja,

b)Uspeh na takmičenjima iz nastavnih predmeta,

c)Uspeh na sportskim takmičenjima,smotrama,konkursima i izložbama

d)Aktivnosti i doprinosi u radu školskih sekcija

e)Rad u okviru odeljenske zajednice i Učeničkog parlamenta

f)Pohađanje paralelne škole(baletska,muzička).

 

Član 4.

Elementi navedeni u članu 3.ovog Pravilnika boduju se na sledeći način

1.Uspeh u učenju i vladanju:

-razred završen sa prosečnom ocenom 5,00…………..12 bodova

-razred završen sa prosečnom ocenom 4,80-4,99…….8 bodova

-razred završenog bez ijednog neopravdanog izostanka……3 boda

-Vukova diploma……………………………………………………………..15 bodova

-Posebna diploma po odluci nastavničkog veća(za svaku diplomu)……..2 bod

 

B)Uspeh na takmičenjima iz nastavnih predmeta:

Boduju se takmičenja predviđena kalendarom takmičenja i smotri učenika osnovnih škola koji donosi Ministarstvo prosvete ,nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Boduju se najviše osvojeno mesto na određeno takmičenju u svakom razredu.

Ukoliko se se održava ekipno takmičenje,kandidatu koji je bio član ekipe pripada 1/3 bodova predviđenih za dato mesto i rang takmičenja,moraju se takmičiti najmanje dve ekipe.

Nivo takmičenja

I mesto

II mesto

III mesto

opštinsko

3 boda

2 boda

1bod

Gradsko(okružno)

6 bodova

4boda

2 boda

republičko

8bodova

6bodova

4boda

Međunarodno

10bodova

8 bodova

6bodova

C) uspeh na sportskim takmičenjima,smotrama,konkursima i izložbama:

Boduju se rezultati na sportskim takmičenjima,konkursima,smotrama i izložbama u organizaciji sportskih ,kulturnih,naučnih i drugih institucija,podržanih od strane Ministarstva prosvete ili lokalne samouprave.

Po ovom osnovu kandidat dobija

-Za osvojeno prvo mesto……………………………4 boda

-Za osvojeno drugo mesto………………………….2 boda

-Za osvojeno treće mesto………………………….1 bod

Ukoliko se održava ekipno takičenje,kandidatu koji je bio član ekipe pripada 1/3 predviđenih bodova.

D) Aktivnosti i doprinosi u radu školskih sekcija predviđenih godišnjim planom rada škole i to:

Učenici se boduju najviše iz tri sekcije(dva predmeta + sport kao treći),koje su redovno pohađali i dali doprinos maksimum bodova ne može biti veći od 6.

E)Rad u okviru odeljenske zajednice i učeničkog parlamenta:

-za svaku godinu rukovođenja odeljenskom zajednicom………………….1 bod

-za svaku godinu rukovođenja učeničkim parlamentom……………..2 boda

Po ovom osnovu kandidta može dobiti najviše …………………3 boda.

 

F)Pohađanje paralelne škole

-za svaki završeni razred paralelne škole……………………………..1 bod

 

Član 5.

 

Postupak izbora učenika generacije sprovodi komisija koju imenuje nastavničko veće,a koju čine :direktor škole,pedagog škole,po jedan nastavnik razredne nastave i predmetne nastave i jedan član Saveta roditelja.

U komisiji ne mogu biti nastavnici koji su bili ,ili su trenutno odeljenske starešine predloženim kandidatima,kao ni roditelj nekog od predloženih kandidata.

Zadatak komisije je da izvrši bodovanje kandidata predloženih od strane odeljenskog veća,prema kriterijumims iz ovog Pravilnika a na osnovu raspoložive dokumentacije koju dostavlja odeljenski starešina.

 

 

Član 6.

 

Komisija  dostavlja listu predloženih kandidata nastavničkom veću.

Nastavničko veće proglašava za učenika generacije onog kandidata koji u ukupnom  zbiru ima najveći broj bodova.

Ako dva ili više kandidta imaju jednak broj bodova,nastavničko veće tajnim glasanjem donosi odluku koji od tih kandidata će biti proglašen za učenika generacije.

 

Član 7.

 

Postupak izbora učenika generacije  (predlaganje kandidata,formiranje komisije,prikupljanje dokumentacije) mora otpočeti najkasnije 30 dana pre kraja nastavne godine za učenike osmog razreda.

Postupak se okončava najkasnije do 28.juna tekuće godine.

 

Član 8.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objavljivanja na oglasnoj tabli škole.

 

Predsednik školskog odbora

______________________

Verica   Petrović