Статут Основне школе“Браћа Недић“ Осечина

novembar 30, 2018 u rubrici вести, документа autor Дејан Алексић

Република Србија

Основна школа “Браћа Недић“

Осечина

Дел/број : 649/2017  Датум  20.11.2017.год

 

СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

 

На основу  члана 100 став 1 тач 1. a у вези са чланом 119 .Закона о основама система и образовања(Сл гласник РС број 88/2017) ,Закона о Основној школи (Сл гласник РС број 55/2013)Школски одбор основне школе “Браћа Недић “из Осечине,на седници од 20.11.2017  године донео је следећи :

 

 

                                          Статут Основне школе“Браћа Недић“-Осечина

 

I.ОСНОВНЕ   ОДРЕДБЕ

 

 

Члан  1.

 

Статут  основне школе “Браћа Недић“-Осечина (у даљем тексту :Школа) је основни општи акт школе,којим се ближе уређују организација,начин рада,управљање и руковођење у школи и друга питања у складу  са законом.

 

Члан  2.

 

Свако лице има право на образовање и васпитање.

Основно образовање је бесплатно и обавезно.

 

Члан 3.

 

Образовно –васпитни рад се остварује на српском језику

 

Члан 4.

 

Установа води прописану евиденцију у штампаном и /или електронском облику  и издаје јавне исправе у складу са посебним законом.

Школа поништава јавну исправу која је издата супротно закону.

Свака јавна исправа садржи Мали грб Републике Србије.

Сви видови прикупљања,обраде,објављивања и коршћења података се спроводе у складу са законом.

 

Члан 5.

 

Запослени у школи остварују права,обавезе и одговорности у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања ,и Закона којим се уређују радни односи у државним органима и овим Статутом.

Члан 6.

 

У школи је забрањено физичко кажњавање и вређање личности ученика ,као и политичко организовање и коришћење  школског простора у те сврхе

Члан 7.

На основу одредаба овог статута и у складу са њим ,поједини односи запослених уређују се и другим општим актима школе.

Члан 8

 

Школа је установа за обављање делатности основног образовања и послује под називом Основна школа “Браћа Недић“-Осечина.

Седиште школе је у Осечини.

Члан 9.

Школа је дужна  да пропише мере,начин и поступак заштите и безбедности деце и ученика за време боравка у школи  и свих активности које организује школа у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе.

Ближе услове ,облике мере,начин,поступак и смернице за заштиту и безбедност деце и ученика у установи прописује  министар.

Члан 10.

У школи се негују односи међусобног  разумевања и уважавања личности деце,ученика, одраслихзапослених  и родитеља,однсоно других заступника.

Запослени имају обавезу да својим радом  и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у школи.

Понашање у школи и односи деце,ученика и родитеља уређују се правилима понашања у установи.

Члан.11.

У школи су забрањене активности којима се угрожавају,омаловажавају,дискриминишу или издвајају лица,односно групе лица по основу :расне,националне,етничке,језичке, верске или полне припадности,физичких и психичких својстава сметњи у развоју и инвалидитета,здравственог стања,узраста ,социјалног и културног порекла,имовног стања,односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности,као и по другим се прописује забрана дискриминације.

Ближе критеријуме за препознавање облика дискриминације  од стране запосленог,ученика или трећег лица у школи ,заједнички прописује министар и министар надлежан за послове људских права.

Члан 12.

У школи је забрањено :физичко,психичко , социјално,сексуално ,дигитално  и свако друго  насиље,злостављање и занемаривање запосленог,детета,ученика,одраслог,родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у установи.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву  надлежном  органу ако се код  детета или ученика примете знаци насиља ,злостављања или занемаривања.

У школи је забрањено  сваки облик насиља и злостављања  од стране  ученика ,његовог родитеља,односно старатеља или одраслог  над наставником ,васпитачем ,стручним сарадником и другим запосленим.

Због повреде забране из става 3 против родитеља ,односно законског заступника детета  или ученика  школа је је дужна да надлежном органу пријави сваки облик насиља,злостављања и занемаривања у школи .

Ближе услове о начинима препознавања невербалних облика злостављања деце и ученика од стране запосленог за време неге,одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада,прописује министар.

Члан.13.

У школи је свако понашање запосленог према детету,ученику и одраслом,детета,ученика и одраслог према запосленом,родитеља ,односно законског заступника или трећег лица према запосленом,запосленог према родитељу,односно другом законском заступнику,детета ,ученика и одраслог према другом детету,ученику или одраслом којим се вређа углед,част или достојанство.

Директор школе је дужан је да у року од три дана од дана сазнања за повреду забране из став 1.овог члана предузме одговарајуће активности и мере у оквиру надлежности.

 

Члан .14.

У школи  није дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење простора у те сврхе.

II.ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ШКОЛЕ

 

 

1.Назив и седиште

 

Члан 15.

Назив Школе је Основна школа“Браћа Недић“-Осечина

Назив Школе исписује се на српском језику ,ћириличним писмом и поставља се на објектима Школе,у складу с одлуком директора школе ( у даљем тексту:директор).

Скраћени назив Школе је ОШ“Браћа Недић“

Седиште школе је у Осечини,Улица Браће Недић број 32.

Школа је основана актом –решењем СО Осечина број 060-2096/73-01 од 25.12.1973.године и уписана у судски регистар код Трговинског суда у Ваљеву,под бројем Фи-1427/02 број регистарског улошка регистарског суда 1-161-00.

Дан школе је 16 април.

Члан 16.

Школа има својство правног лица са правима,обавезама и одговорностима који проистичу из Устава РепубликеСрбије,закона и Статута.

Члан 17.

У правном промету са трећим лицима Школа иступа у своје име, за свој рачун, а за своје обавезе одговара имовином којом располаже.

 

2.Печат и штамбиљ

Члан 18.

Школа има печат и штамбиљ.

Печат Школе је округлог облика,пречника 32мм (у даљем тексту:велики печат)са текстом исписаним у концентричним круговима око грба Републике Србије,на српском језику и ћириличним писмом.

У спољном кругу печата исписује се назив Република Србија.

У следећем унутрашњем кругу исписује се назив школе:Основна школа“Браћа Недић“.

У дну печата исписује се седиште Школе:Осечина

Печат служи за оверу веродостојности јавне исправе.

Штамбиљ школе је правоугаоног облика величине 30*64мм са водоравно исписаним текстом“Република Србија“,Општина Осечина,Основна школа “Браћа Недић“број___________датум_________14253 Осечина.Служи за евидентирање послатих,примљених и других аката

Употреба и чување печата и штамбиља поверава се секретару школе и административном раднику.

Поступак израде ,начин употребе ,чување и уништења печата регулише се одлуком директора,у складу са законом о печату државних и других органа и прописи о раду органа државне управе,а та материја може се уредити правилником о канцеларијском пословању Школе, у складу с наведеним законом и другим прописима.

Школа има свој грб а коме се налазе Браћа  Недић, а у њиховој позадини се налази књига и у бордо боји је.

3.Заступање и представљање

Члан 19.

Школу представља и заступа директор.

У случају спречености  или одсуствовања директора,Школу представља и заступа помоћник директора,односно лице које одреди Школски одбор школе.

Директор може да овласти друго лице да заступа Школу у одређеним правним пословима.

Пуномоћје се издаје  у писменом облику и у свако доба се може опозвати.

 

4.Евиденција,јавне и друге исправе.

 

Члан 20.

У вршењу јавних овлашћења Школа води евиденцију и издаје јавне исправе  у складу са законом и подзаконским актом .

Подаци се у евиденцију,јавне и друге исправе уносе на српском језику,ћириличким и у складу са законом.

Школа води евиденцију о:

1)Матичну књигу уписане деце,ученика и одраслих

2)Евиденцију о васпитном-образовном ,образовно васпитом односно васпитном раду и о успеху и владању ученика и одраслих

3)Записник о положеним испитима

4) евиденцију о издатим јавним исправама

5)Запосленом

Члан 21.

Евиденцију о ученику чине подаци којима се одређује његов идентитет(лични подаци),образовни,социјални и здравствени статус,као и подаци о препорученој и пруженој додатној образовној,здравственој и социјални подршци.

Евиденцију о успеху ученика чине подаци којима се утврђује постигнут успех ученика у учењу и владању и то : оцене у току класификационог периода,закључне оцене из наставних предмета и владања на крају првог и другог полугодишта,оцене постигнуте на испитима, закључне оцене на крају школске године,издатим ђачким књижицама,сведочанствима,дипломама,као и посебним дипломама за изузетан успех,наградама и похвалама.

Евиденцију о испитима чине подаци о разредним,поправним,контролним и и годишњим испитима,о завршном испиту у основном образовању у складу са законом

Евиденцију о образовно-васпитном раду чине подаци о :подели предмета на наставнике и распореду часова наставе и осталих облика  облика образовног –васпитног рада.

Евиденцију запослених чине подаци : име и презиме,јмбг ,место,општина,држава рођења,адреса становања,контакт телефон,адреса електронске поште,ниво и врста образовања,подаци о стручно усавршавању ,подаци о дисциплинским мерама,способност за рад са децом ,подаци о лиценци ,подаци о задужењу као и други подаци у складу са законом.

Члан 22.

Подаци за евиденцију прикупљају се на основу документације издате од стране надлежних органа,као и документације коју достављају родитељи ,односно старатељи  и изјаве истих.

Евиденција се води на основу прикупљених података и то у електонском облику у оквиру јединственог информационог система.

Податке прикупља школа.

Директор се стара и одговара за  уредно  и ажурно вођењу евиденције.

Лични подаци о ученицима,подаци о успеху ученика који се односе на закључне оцене на крају школске године и резултате на завршном испиту чувају се трајно.

Подаци из члана 21 став 2,3 и 4 овог статута чувају се 10 година.

Подаци о запосленима се чувају 10 година.

 

 

Члан 23.

Школа на основу података унетих у евиденцију издаје :

1.Ђачку књижицу

2.Преводницу

3.Сведочанство о завршеном разреду првог циклуса за ученике који одлазе у иностранство и за одрасле

4.Сведочанство о сваком завршеном разреду другог циклуса

5.Уверење о положеном испиту из страног језика

6.Сведочанство о завршеном основном образовању  и васпитању.

7.Уверење о обављеном завршном испиту.

Школа уписаном ученику на почетку школске године издаје књижицу.

Преводница се издаје у року од 7 дана од дана пријема обавештења  о упису другог ученика  а школа у коју ученик прелази обавештава школу из које је ученик прешао у року од 7 дана.

5.Организација рада школе

 

Члан 24.

У складу са организацијом тада и карактером образовно-васпитне делатности школе,ради остваривања што потпунијих резултата у извршавању послова и радних задатака школе, у циљу остваривања права ,обавеза и одговорности,запослени појединих делова процеса рада у школи организују се у осам организационе јединице.

У школи се организују следеће организационе јединице:

ИО Комирић,ИО Бастав,ИО Белотић,ИО Миленко Павловић “Пилот“ –Горње Црниљево,ИО Драгијевица,ИО Лопатањ,ИО Остружањ,ИО Плужац и ИО Сирдија.

Све ове организационе јединице односно издвојена одељења су четвороразредна осим ИО Комирић осморазредно.

Члан 25

 

Радом организационе јединице(издвојеног одељења)руководи лице које именује директор школе.

 

 

III.ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ

 

Члан 26.

 

Школа обавља делатност основног образовања и васпитања остваривањем  школског програма .

Образовно- васпитни рад обавља се на српском језику.

Члан 27.

У школи образовно-васпитни рад обављају :наставник,васпитач,и стручни сарадник.

Наставник ,васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање:

1.На студијама другог степена(мастер академске студије,мастер струковне студије,специјалистичке академске студије,специјалистичке академске студије)

1.1.Студије другог степена из научне,односно стручне области за одговарајући предмет,односно групе предмета.

1.2.Студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,трансдисциплинарне,односно стручне области или области педагошки наука.

2.на основним студијама у трајању од најмање 4 године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године.

Изузетно ,наставник и васпитач јесте лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена(основне,академске,односно струковне студије),студијама у трајању од три године или вишим образовањем.

Лице из става 2 и 3 овог члана мора да има образовање из психолошких педагошких и методичких дисциплина сзечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања ,од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у школи,у складу са европским системом преноса бодова.

У обављању образовно-васпитног рада наставнику,васпитачу и стручном сараднику могу да помажу и друга лица у складу са овим законом.

Лице из ст.1 и 5 овог члана као и други запослени у школи дужни су да својим радом и укупним понашањем поштују опште принципе образовањеа и васпитања општих и посебних стандарда постигнућа и развијању позитивне атмосфере у школи.

 

Члан 28.

 

Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу,ученике и одрасле:

 

1)Једнако право и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајање по основу пола,социјалне,културне,етничке,религијске или друге припадности ,месту боравка,односно пребивалиште,материјалног или здравственог стања,тешкоће и сметњи у развоју и инвалидитета,као и по другим основама.

2)усмереност  образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике наставе ,учења и оцењивања којима се излази у сусрет различитим потребама ученика,развија мотивација за учење и подиже квалитет постигнућа .

3)поштовање људских права и права сваког детета ,ученика и одраслог и уважавање људског достојанства,образовање и васпитање уређеној и социјалној одговроној установи у којој се негују отвореност,сарадња,толеранција,свест о културној и цивилзацијској повезаности у свету,посећеност основним моралним вредностима,вредностима правде ,истине,солираности,слободе ,поштења и одговорности и у којој је осигурано пуно поштовање права детета,ученика и одраслог.

4).висок квалитете образовања и васпитања за све ,квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање,засновано на тековинама и достигнућима савремене науке,примена достигнућа научних дисциплина важних за процес образовања и васпитања и прилагођениих узрасних и личним образовним потребама сваког детета ученика и одраслог.

5)целоживотно учење,које укључује све облике учења и значи учествовање у различитим облицима образовних активности током живота,са циљем сталног унапређивања потребних личних,грађанских,друштвених и радних компетенција.

6)образовање и васпитање засновано на компетенцијама у скалду са стратешким и функционалним оквиром за планирање и оставривање процеса образовања и васпитања,чиме се стварају услови и пружа подршка за развој свих комептенција.

7)професионалну етику и компетентност која подразумева стручност наставника,васпитача,стручних сарадника,директора и секретара,стални професионални развој и висок ниво професионалне одговорности и етичности.

8)хоризонталну и вертикалну проходност којом се осигурава могућност да ученици и одрасли током образовања промене врсту образовања (хоризонатлна проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања(вертикална проходност)

9)демократичност кроз укљученост свих учесника у систему образовања и васпитања у стварању и спровођењу образовних политика поштујући потребе и права уз обавезе и одговорности.

10)аутономија школе кроз планирање и оставривање одговарајућих активности,програма и пројектаа у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања поштујући специфичности школе и локалне средине.

Члан 29.

Циљеви образовања и васпитања јесу:

1)обезбеђивање добробити  и подршка целовитом развоју детета,ученика и одраслог

2)обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета и ученика и одраслог ,развијање ненасилног  понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу.

3)шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања.

4) развој и практиковање здравих животних стилова свести о важности сопственог здравља и безбедности ,потребе неговања и  развоја физичких способности

5) Развој свести о значају одрживог развоја,заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике,заштите и добробити животиња.

6)континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода  образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси.

7)развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења.

8)пун интелектуални,емоционални ,социјални,морални и физички развој сваког детета и ученика,у складу са његовим узрастом,развојнимим потребама и информисања

9)развијање кључних комптенција за целоживотно учење,међупредметних комптенција и стручних компетенција у скалду са захтевима занимања,потребама тржишта рада и развоја савремене науке и технологије.

10) развој свести о себи,с стваралачких способности,критичког мишљења,мотивације за учење,способности за тимски рад,самоиницијативе ,способности самовредновање и изражавања свог мишљења.

11)оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања,сопственог развоја и будућег живота.

12)развијање позитивних људских вредност

13)развијање осећања солидарности,разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства.

14)развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета ,људских права,грађанских слобода и способности за живот у деомократски уређеном и праведном друштву.

15)развој и поштовање расне ,националне ,културне,језичке,верске,родне,полне и узрасне равноправности,толеранције и уважавање различитости.

16)развијање личног и националног идентитета,развијање свести и осећања припадности Републици Србији,поштовање и неговање српског језика и матерњег језик,традиције и културе српског народа и националних мањина,развијае интеркулутарлниности,поштовање и очување националне и светске културне баштине.

17)повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања,завршавања образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањен школовања.

18)повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивања образовног нивоа становништва Републике Србије као државе засноване на знању.

Члан 30.

Општи исходи образовања и васпитања резултат су целокупног процеса образовања и васпитања којим се обезбеђује да деца и ученици и одрасли стекну стања вештине и вредносне  ставове који ће допринети њиховом развоју  и успеху њихових породица,заједница  и друштва у целини.

Члан 31.

     Школа обавља образовно васпитну делатност

Свако лице има право на образовање и васпитање.

Члан 32.

Установа која има решење о верификацији може да обавља и другу делатност која је у функцији образовања и васпитања (у даљем тексту: проширена делатност)под условом да се њоме не омета обављање делатности образовања и васпитања .

Ученици млађи од 15 година не могу да се ангажују  у проширеној делатности.

Проширена делатност установе може да буде давање услуга,производња,продаја и друга делатност којом се унапређује или доприноси рационалнијем и квалитетнијем обављању  образовања и васпитања.

Одлуку о проширењу делатности доноси Школски одбор уз сагласност министарства.

 

 

IV.СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНА НАЗИВА И СЕДИШТА ШКОЛЕ И ЗАБРАНА РАДА.

Члан 33.

Установа може да врши  статусне промене,промену назива или седишта.

Одлуку о статусној промени установе доноси орган управљања,уз сагласност оснивача.

Одлуку о промени установе  доноси орган управљања,уз сагласност оснивача  а када је оснивач република Србија,аутномна покрајина или јединица локалне самоуправе,уз сагласност Министарства.

Школа не може да врши статусне промене.промену назива или седишта у току наставне године.

Члан 34

Када орган надлежан за обављање послова инспекцијског.односно стручног –педагошког надзора  утврди да установа не испуњава прописане услове за рад или не обавља делатност на прописани начин,као и у сличају обуставе рада или штрајка организованог супротно закону Министарство предузима једну од следећих мера:

1)      одредиће јој рок за испуњење услова,односно отклањање неправилности у обављању делатности и о томе ће обавестити оснивача.

2)разрешава орган управљања и именује привремени орган управљања

3)разрешава директора и поставља вршиоца дужности директора

4)разрешава орган управљања и директора  и именује  привремени орган управљања и поставља вршиоца дужности директора.

Привремени орган управљања из става 1.тач2) и 4)овог члана има 5 чланова и обаља послове из надлежности органа управљања ,односно Школског одбора.

Ако у току трајања мере из става 1.тач 2) овог члана истекне мандат директору установе или вршиоцу дужности дирекора установе или вршиоцу дужности ,министар поставља вршиоца дужности до престанка привремене мере и избора директора

Вршилац  дужности директора установе  и привремени орган управљања обављају дужности  док министарство не утврди  да су испуњени услови,отклоњене неправилности  из става 1.овог члана  и да су се стекли  услови за престанак  привремених  мера а најдуже  шест месеци.

Ако вршилац  дужности директора установе  и привремени орган управљања не отклоне утврђене неправилности ,Министарство забрањује рад установе.

Члан 35

Установа се укида у складу са законом.

Ученици школе која се укида имају право да заврше започето  образовање у другој школи

Коју одреди министарство.

 

Члан 36.

Школа је дужна да доносе акт којим се прописује мере,начин и поступак заштите и безбедности деце и ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа  у сарадњи са надлежним органум лјединице локалне самоуправе.

Члан 37.

Школа има развојни план,који се доноси у складу са законом .

Школски развојни план садржи:

1.мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту

2.мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка

3.мере превенција насиља и повећања сарадње међу ученицима,наставницима и родитељима

4.мере превенције осипања ученика

5.друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе садржај појединих наставних предмета

6.план припреме  за завршни испит

7.план укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте

8.план стручног усавршавања наставника,стручних сарадника и директора

9.мере за увођење иновативних метода наставе ,учења и оцењивања ученика

10.план напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника

11.план укључивања родитеља,односно старатеља у рад школе

12.план сарадње и умрежавања са другим школама и установама

13.друга питања од значаја за развој школе.

Развојни план служи као ослонац за израду школског програма  и годишњег плана рада школе.

Развојни план се доноси на основу извештаја о самовредновању и извештаја о спољашњем вредновањем и извештаја о спољашњем вредновању ,најкасније 30 дана пре истека важећег развојног плана школе.

Развојни план  доноси школски одбор на предлог стручног актива за развојно планирање за период од три до пет година.

 

 

 

V.ОРГАНИ ШКОЛЕ

 

Члан 38.

 

Орган управљања у школи је школски одбор.

Орган руковођења у школи је директор.

Поред органа управљања и руковођења,школа има стручне и саветодавне органе и тимове, у складу са законом ,оснивачким актом и Статутом.

 

1.Школски одбор

Члан 39.

Школски одбор је орган управљања у школи

Члан 40.

Школски одбор има 9 чланова,укључујући у тај број и председника.

Чланове школског одбора именује и разрешава Скупштина општине Осечина,а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова школског одбора.

Школски одбор чине по три представника запослених ,родитеља ученика и општине Осечина.

Чланове школског одбора из реда запослених предлаже наставничко веће, а из реда родитеља-савет родитеља,тајним изјашњавањем .

О предлогу овлашћеног предлагача одлучује Скупштина општине Осечина.

Ако овлашћени предлагач не спроведе поступак у складу са Законом о основама система образовања и васпитања , или предложи кандидата супротно његовим одредбама,Скупштина општине Осечине одређује рок за усклађивање са тим законом.

Ако овлашћени предлагач ни у датом року не поступи у складу са Законом о основама система образовања и васпитања ,Скупштина општине Осечине именоваће чланове школског одбора без предлога овлашћеног предлагача.

Уколико је предлог овлашћених предлагача за члана школског одбора из реда запослених у школи и родитеља спроведен у складу са законом ,скупштина општине је дужна да усвоји њихов предлол и иста доноси решење о именовању школског одбора.

Изузетно школски одбор коме је мандат истекао наставља са радом до именовања привременог школског одбора.

Решење о именовању ,односно разрешењу коначно је управном спору.

За члана школског одбора не може да буде предложено  ни именованолице

1) које би могло да заступа интересе више структура,(родитеља,односно других законских заступника,запослених у установи,представника јединице локалне самоуправе)осим чланова синдиката.

2)као и лице које је већ именовано за члана органа  управљања друге установе за образовање и васпитање.

3)које је правоснажно пресудом осуђено за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора  у трајању од најмање три месеца или које је осуђено за кривично дело насиље у породици,одузимање малолетног лица,запуштање и злостављања малолетног лица или, родоскрнављења за кривично дело примања мита ,за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе ,против правног саобраћаја и против човечности идр(ближе одређено у Закону о основама система и образовања)

4)које је изабрано за директора друге установе.

5) Чији су послови ,дужност или функција неспојиви са обављањем послова у школском одбору у складу са законом којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција.

6)које обавља послове секретара или помоћника директора установе

7)у другим случајевима утврђеним законом.

Члан 41.

Чланови школског одбора именује се на 4 године.

Поступак за именовање чланова школског одбора покреће се најкасније 3 месеца пре истека мандата  претходно именованим члановима школског одбора, а предлог овлашћених предлагача доставља се скупштини општине Осечина најкасније месец дана пре истека мандата претходно именованимчлановима .

Скупштина општине Осечине разрешиће пре истека мандата поједине чланове .

Укључујући и председника или цео школски одбор на лични захтев  члана или ако:

1)школски одбор доноси незаконите одлуке

2)члан школског одбора неоправданим одсуствовањима или несавесним радом онемогућава рад тог органа,

3)у поступку преиспитивања акта о именовању утврди неправилности

4)овлашћени предлагач покрене иницијативу  за разрешење члана школског одбора  због престанка основа по којем је именован у тај орган

5)наступи услов у вези са могућношћу заступања више структура,у вези са неспојивошћу послова,дужности или функције члана школског одбора и чланства у том органу ,као и у вези са именовањем у орган управљања друге установе за образовање и васпитање.

 

Члан 42.

Министар именује орган управљања установе ако их не именује јединица локалне самоуправе до  истека мандата  претходно именованим члановима органа управљања.

Мандат привременог органа установе траје до именовања новог.

Члан 43.

Школски одбор:

1)доноси статут,правила понашања у школи,пословник о свом раду и друге опште акте

2)доноси програм образовања и васпитања,развојни план и годишњи програм  рада и усваја извештаје о њиховом остваривању

3)утврђује  предлог финансијског плана за припрему буџета републике

4)доноси финансијски план Школе

5) усваја извештај  о пословању,годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија,односно наставе у природи.

6) расписује конкурс за избор директора школе

7) даје мишљење и предлаже министру избор директора школе

8) закључује са директором школе уговор о међусобним правима и обавезама

9)  одлучује о правима и обавезама директора

 

10)усваја извештај  о пословању,годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија,односно наставе у природи

11)одлучује о статусној промени и о промени назива и седишта школе

12)разматра задатке образовања и васпитања  и предузима мере за побољшавање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада,

13)доноси план стручног усавешавања заполсених и усваја извештај о његово остваривању

14)одлучује по жалби, односно приговору на решење директора

15)одлучује о давању на коришћење,односно у закуп ,школског простора

16)одлучује о проширеној делатности школе

17)обавља и друге послове у складу са законом

 

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова

Седницама школског одбора присуствује и учествују у њиховом раду два представник аученичког парламента и представник синдиката у школи без права одлучивања.

За обављање послова из своје надлежности школски одбор одговара органу који га именују и оснивачу школе.

 

2.Савет родитеља

Члан 44.

 

Школа има савет родитеља.   Мандат траје  1.годину.

У савет родитеља бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења.

Савет родитеља:

1.предлаже представнике родитеља деце у школски одбор

2.предлаже свог представника у стручни актив у све обавезне тимове школе.

3.учествује у предлагању изборних садржаја у поступку избора уџбеника

4. разматра предлог програма образовања и васпитања ,развојног плана,годишњег плана рада,извештаје  о њиховом остваривању,вредновању и о самовредновању

5.разматра извештаје о остваривању  програма образовања и васпитања ,развојног плана,годишњег плана рада,извештаје  о њиховом остваривању,вредновању , о самовредновању,завршном испиту,резултатитима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитта образовног-васпитног рада.

6.разматра намену коришћења  средстава  остварених радом ученичке задруге и прикупљених  од родитеља.

7.предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља,односно законских заступника.

8.разматра и прати услове за рад школе услове за одрастање и учење,безбедност и заштиту деце и ученике

9.учествује у поступку прописивања мера из члана  108 закона о основама система образовања и васпитања.

10.даје сагласност на програм и организовање екскурзије,односно програме настве у природи и разматра извештај о њиховом остваривању

11.Предлаже представника и његовог заменика за оптштински савет.

11.разматра и друга питања утврђена статутом

Савет родитеља своје предлоге ,питања и ставове  упућује органу управљања,директору и стручним органима установе

Начин  избора савета родитеља школе уређује се статутом школе а рад пословником Савета.

 

 

3.Директор

 

Члан 45

Директор руководи радом школе.

Директор може да буде лице које испуњава услове из члана 27 став 1 и 2  овог  Статута .

Дужност директора школе може да обавља које има одговарајуће образовање из чална 22 а овог Статута за наставника те врсте школе и подручја рада,за педагога,психолога,дозволу за рад,обуку и положен испит за директора школе и најмање  осам  година рада у школи на пословима образовања и васпитања,након стеченог  одговарајућег образовања.

Изузетно дужност директора основне школе  може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 27 став 3 овог Статута и најмање десет  година рада у установи  на пословима образовања и васпитања,након стеченог  одговарјућег  образовања.

Испит за директора школе може да полаже  и лице које испуњава  услове за директора школе и које има доказ о похађаном прописаном програму обуке.

Лице које положи испит за директора  стиче дозволу за рад директора(у даљем тексту:Лиценца за директора).

Изабрани директор који нема положен испит за директора  ,дужан је да га положи у року од годину од дана ступања на дужност.

Директору који не положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност,престаје дужност директора.

Лиценца за директора одузима се директора који је осуђен  правоснажном пресудом  за кривично дело или привредни преступ у вршењу дужности а у вези са чланом 11-14 овог Статута.

Директор школе именује министар на период од 4 четири године.

Мандат директора бира се на период од четири године.

Директору школе мирује радни однос за време два мандата и након истека мандата има право да се врати на послове које је обављао пре именовања.

Директору  школе престаје радни однос ако се у току трајања мандата утврди да не испуњава услове из става 2.овог члана  или одбије да се подвргне лекарском прегледу  на захтев органа управљања.

О правима,обавезама и одговорностима директора одлучује  орган управљања.

Ближе услове за избор директора,програм обуке у складу са стандардима компетенција директора ,програм испита,начин и поступак полагања испита,састав и начин рада комисије Министарства,односно надлежног органа аутономне покрајине  пред којом се полаже испит за директора ,саржину  и изглед обрасца лиценце за директора,садржај и начин вођења регистра издатих лиценци за директора  ,трошкове полагања испита,накнаде за рад чланова комисија и остала питања у вези са полагањем испита и стицањем лиценце за директора,прописује министар.

Члан 46.

Директор се бира на основу конкурса.

Конкурс расписује школски одбор.

Конкурс за избора директора расписује се најраније шест месеци ,а најкасније четири месеца пре истека мандата директора.

Пријава на конкурс са потребном документацијом доставља се школи.

Школски одбор образује комисију за избор директора школе,која има  3  члана и спроводи поступак за избор директора и то:обраду конкурсне документације,утврђује испуњеност законом  прописаних услова за избор директора,обавља интервју са кандидатима и прибавља мишљење наставничког већа о пријављеним кандидатима.

Обавезни чланови комисије чине по један представник из реда наставника разредне наставе,наставника предметне наставе и ненаставног особља.

На посебној седници на коме присуствују сви запослени већином  гласова предлажу  се представници за чланове комисије коју именује школски одбор већином гласова.

Мишљење већа из става 5 даје се на седници којој присуствују сви запослени и који се изјашњавају  о свим кандидатима тајним гласањем.  Након спроведеног гласања кандидат које је добио већи број гласова се предлаже  школском одбору.Комисија цени и доказ о резултату стручно –педагошког надзора у раду кандидта.

Уколико се на конкурс пријавило лице које претходно обављало дужност директора школе дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања.Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку ,која садржи достављену документацију кандидата и потребна мишљења и доставља их школском одбору у року од 8 дана од дана  завршетка поступка.

Школски одбор на основу извештаја ,сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и предлог за избор директора ,које заједно са извештајем комисије доставља министру у року од 8 дана од дана достављања извештаја комисије.

Министар у року од 30 дана од дана пријема документације школског одбора врши избор директора и доноси његово решење о именовању.

Уколико министар утврди да поступак конкурса за избор директора није спроведен у складу са законом  у року од 8 дана доноси решење о поновном расписивању конкурса за избор директора

 

Решење о именовању је коначно у управном поступку.

Учесник конкурса има право на судску заштиту у управном поступку.

 

 

 

Члан 47.

Вршиоца дужности директора именује министар до избора новог директора у року од 8 дана од дана наступања разлога за именовање вршиоца дужности директора

За вршиоца дужности директора  установе  може да буде именовано лице које испуњава прописане услове за директора школе ,осим положеног испита за директора школе и то до избора директора а најдуже шест месеци

За вршиоца дужности директора установе може да буде постављен  наставник,васпитач и стручни сарадник најдуже шест месеци.

Вршиоцу дужности директора установе мирује радни однос на пословима  са којих  је постављен,за време док обавља  ту дужност.

Права,обавезе и одговорности директора установе односе се и на вршиоца дужности директора.

 

1)Надлежност и одговорност

Члан 48

 

Директор руководи радом Школе.

За свој рад одговара министру и школском одбору

Директор:

1)планира и организује остваривање прогрма образовање и васпитање и свих активности

2) је одговоран за обезбеђивање квалитета ,самовредновања, стварање услова за спровођење спољашњег вредновања,остваривања,стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада

3)је одговоран за остваривање развојног плана установе

4)одлучује о коришћењу средства утврђених  финансијским  планом и одговара  за одобравање  и наменско коришћења  тих средстава ,у складу са законом

5)сарађује са органима јединице локалне самоуправе  организацијама  и удружењима

6)пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетнички активности ученика

7)организује и врши педагошко –инструктивни увид прати квалитет  образовно-васпитног рада  и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање  и усавршавање рада наставника ,васпитача и стручног сарадника.

8)планира  и прати стручно усавршавање  и спроводи  поступак  за стицање звања наставника,васпитача и стручног сарадника

9)је одговоран за регуларност спровођења свих испита у школи у складу са пропсима

10). предузима мере у случајевима повреде  забрана  и 11 до 14 овог статута

11)предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника као  и других инспекцијских органа

12)одговоран је за  благовремен и тачан унос и одржавању ажурности података о установи у  оквиру јединственог информационог система просвете

13)обавезан је да   благовремено објављивјује и обавештава запослене ,ученике и родитеље односно старатеља,стручних органа управљања о свим питањима од интереса за рад установе и ових органа

14)сазива и руководи  седницама васпитно-образовног наставничког,односно педагошког већа,без права одлучивања

15)образује стручна тела и тимове ,усмерава и усклађује рад струцних органа у  школи

16)сарађује са родитељима односно старатељима деце и ученике

17)подноси извештаје  о свом раду и раду установешколском одбору ,најмање два пута годишње

18)доноси општи акт о организацији и систематизацији послова

19)одлучује о правима,обавезама и одговорностима ученика и запослених у складу са  и посебним законом.

20)обезбеђује услове за остваривање права деце и права,обавезе и одговорности ученика и запослених,у складу са законом.

21)сарађује  са ученицима и ученичким парламентом

22)одлучује по жалби на решење конкурсне документације за избор кандидата у пријем у радни однос.

23)обавља и друге послове у складу са законом

У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља замењује га наставник,васпитач и стручни сарадника , на основу овлашћења директора односно школског одбора.

У изузетним случајевима може да обавља и послове наставника.

 

Члан 49.

Дужност директора школе престаје:

1.истеком мандата

2.на лични захтев

3.разрешењем

Одлуку о престанку дужности директора доноси министа

Министар разрешава директора школе ако је утврђено да

1.не испуњава услове за заснивање радног односа у скалду са чланом 139 закона о основама система образовања.

2.одбије да се подвргне лекарском прегледу на захтев школског одбора или министра

3)школа није донела благовремено програм образовања ,односно не остварује програм образовања и васпитања или не предузима мере за остваривање принципа,циљева и стандарда постигнућа

4)школа не спроводи мере за безбедност  и заштиту деце и ученика

5)директор не предузима или неблаговремено предузима одговарајуће мере у случајевима повреда забрана из члана 11 до 14 овог Статута  и тежих повреда радних обавеза запослених.

6)у школи није обезбеђено чување прописане евиденције и документације

7)се у школи води евиденција и издају јавне исправе супротно овом и посебном закону.

8)директор не испуњава услове из члана 45 овог статута

9)директор не поступа  по налогу ,односно мери надлежноог органа  за отклањање уврђених недостатака и неправилности.

10)није обезбедио услове за инспекцијиски,стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање.

11)је за време трајања његовог мандата школа два пута узастопно оцењена најнижом оценом за квалитет рада.

12)омета рад школског одбора и запосленеих,непотпуним неблаговременим и нетачним обавештавањем,односно предузимањем других активности који утиче на законито поступање школског одбора и запослених.

13)није обезбедио  да се у оквиру јединственог информационог система просвете врши благовремено и тачан унос и одржавање ажурне базе података школе

14)у радни однос  примио или ангажује лице ван радног односа супротно закону и општем акту  и у другим случајевима , у складу са законом.

15)је намерно или крајњом непажњом учинио пропуст приликом доношења одлуке у дисциплинском поступку,која је правоснажном судском пресудом поништена као незаконита и ако је школа обавезана за накнаду штете.

16)је одговоран за прекршај ,привредни преступ или кривично дело у вршењу дужности као и другим случајевима у складу са законом.

17) и у другим случајевима када се утврди незаконито поступање

Министар решењем разрешава директора у року од 15 дана од дана сазнања а најкасније у року од једне године од наступања услова .

Решење министра којим се разрешава директор коначно је у управном поступку.

 

Члан 50.

Директор школе коме престане дужност због  истека другог  и сваког наредног мандата или на лични захтев,распоређује се  на послове који одговарају степену и врсти  његовог образовања.

Ако нема одговарајућих послова  у истој или другој школи ,лице из става 1.овог члана оставрује права за чијим радом престане потреба ,у складу са  законом.

Члан 51.

Школа може да има помоћника са нормативом којим се утврђују критеријуми  и стандарди за финансирање школе.

Решењем директора на послове помоћника директора распоређује се наставник,васпитач и стручни сарадник односно који има професионални углед и искуство иу школи за сваку школску,односну радну годину.

Помоћник директора организује руководи и одговоран је за педагошки рад школе,координира рад стручних  органа школе и обавља друге послове у складу са статутом школе.

Помоћник директора обавља и послове наставника васпитача и стручног сарадника у складу са решењем директора.

Члан 52.

Стручни органи школе јесу :Наставничко веће,одељенско веће,стручно веће за разредну наставу ,стручно веће за области предмета,стручни активи за развојно планирање и за развој школског програма и други стручни активи и тимови,у складу са законом.

Наставничко веће чине наставници,васпитачи и стручни сарадници.

Одељенско веће чине наставници  који изводе наставу у одређеном одељењу.

Стручно веће за разредну наставу чине наставници који изводе наставу у првом циклусу образовања

Педагошки асистент учествује у раду већа.

Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника,васпитача,стручних сарадника,јединице локалне самоуправе ,ученичког парламента и савета родитеља.Чланова стручног актива за развојно планирање именује школски одбор.

Стручни актив  за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника.Чланове стручног актива за развој школског програма именује наставничког веће.

Директор образује следеће тимове:

1)тим  за инклузивно образовање

2)тим за заштиту од дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања

3)тим за самовредновање

4)тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

5)тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

6)тим за професионални развој

7) друге тимове за остваривање одређеног задатка,програма или пројеката

Тим чине представници запослених,родитеља,односно законских заступника,ученичког парламента,јединице локалне самоуправе ,односно стручњака за поједина питања.

Педагошки колегијум чине представници стручних већа и стручних актива и представник стручних сарадника.

Наставничким већем и педагошким колегијумом председава и руководи директор,односно помоћник директора,а одељенским већем одељенски старешина.

Седницама стручних органа школе могу да присуствују представници ученичког параламента,без права одлучивања.

 

 

Члан 53.

Стручни органи,тимови и педагошки колегијум:старају се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе,прате остваривање програма образовања и васпитања,старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа,вреднују резултате рада наставника,васпитача и стручног сарадника,прате и утврђују резултате рада деце,ученике и одраслих,предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децом,ученицима и одраслима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.

Члан 54.

 

Секретар школе

Секретар обавља правне послове у школи.

Секретар  мора да има образовање из области правних наука у складу са чланом 27 овог Статута.

Секретар из става 2.овог члана уводи се у посао и оспособљава се за самосталан рад савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита за секретара.

Секретару –приправнику директор  одређује  ментора са листе секретара установа која утврди школска управа.

Секретар је дужан да у року од две године од дана заснивања радног односа положи стручни испит за секретара.

Секретару који не положи стручни испит у року из става 4.овог члана престаје радни однос.

Начин и програм увођења у посао ,програм,садржину,начин и рокове за полагање стручног испита,састав и начин рада комисије министарства прописује министар.

 

Секретар обавља следеће послове:

1)стара се о законитом раду школе,указује директору и школском одбору на неправилности у раду школе

2)обавља управне послове у школи

3)израђује опште и појединачне правне акте у школи

4)обавља правне и друге послове за потребе школе

5)израђује уговоре које закључује школа

6)правне послове у вези са статусним променама у школи

7)правне послове у вези са уписом деце,ученика и одраслих

8)правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом школе

9)пружа  стручну помоћ у вези  са избором школског одбора

10)пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора школе

11)прати прописе и о томе информише запослене

12)друге правне послове по налогу директора

Школа је дужна да обезбеди секретару приступ јединственој бази правних прописа.

 

 

ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 

 

Образовни програми школе

Члан 55.

Школа остварује школски програм.

Изузетно,школа може да остварује и предшколски програм.

Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан образовно.васпитни рад у школи.

Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира и реализује свој рад.

Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма у складу са Законом.

 

Планови  и програм основног образовања и васпитања

Члан 56.

Наставни план и програм јесте основа за доношење школског програма у основном образовању и васпитању.

Наставни план и програм доноси у складу са утврђеним принципима,циљевима и стандардима постигнућа.

Наставни план обухвата изборне предмете које ученик обавезно  бира један или више предмета према својим склоностима.

Један од обавезних  изборних предмета је верска настава или грађанско васпитање.

Ученик који се определио за један од два изборна предмета верску наставу или грађанско васпитање,изборни предмет може да мења један пут  у току циклуса основног образовања и васпитања.

Члан 57

Наставни план садржи:

1.Обавезне предмете по разредима у основном образовању и васпитању

2.Изборне предмете по разредима у основном образовању и васпитању

3.Облике  образовно-васпитног рада (редовна,допунска и додатна настава и остали облици образовно-васпитног рада)

4.Годишњи и недељни  фонд часова по предметима и облицима образовно –васпитног рада.

 

 

 

 

 

Школски програм

Члан 58.

Основно образовање остварује се на основу школског програма

Школски програм садржи:

1.Циљеве школског програма

2.Назив,врсту и трајање свих програма ,образовања и васпитања које школа остварује и језик на коме се остварује програм

3.језик на коме се остварује програм

4.начин остваривања школског програма

5.начин прилагођавања школског програма према нивоу образовања и васпитања

6.друга питања од значаја за школски програм.

Школски програм доноси  школски одбор ,по правилу сваке четврте године .

 

Годишњи план

 

Члан 59

 

 

Годишњим планом рада  утврђују се време ,место,начин  и носиоци остваривања програма образовања и васпитања.

Годишњи план рада школе са школским календаром ,развојним планом,школским и васпитним програмом до 15.септембра.

Уколико у току школске године дође до промене дела годишњег плана школа доноси измену годишњег плана рада.

 

 

Индивидуални образовни план,индивидуални програм и индивидуални програм и индивидуализовани начин рада

 

Члан 60.

За дете  и ученика коме је услед социјалне ускраћености ,сметњи у развоју,инавалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план.

Ученику који постиже резултате које превазилазе очекивани ниво образовних постигнућа школа обезбеђује прилагођавање начина остваривања школаског програма и израду,доношење и остваривање ИОП-а

ИОП је посебан  акт који има за циљ  оптималан развој детета и ученика и остваривања исхода образовања и васпитања  у складу са прописаним циљевима и принципима,односно задовољавања  образовно-васпитних потреба  детета и ученика.

ИОП израђује тим за додатну подршку ,тим чине:наставник разредне наставе,односно предметне наставе,одељенски старешина,стручни сарадник,родитељ, а у складу са потребама ученика и педагошки асистент ,односно лични пратилацна предлог родитеља.Доноси га педагошки колегијум на предлог тима.

Постоје три врсте ИОП-а:

1)ИОП1-прилагођавање начина рада  и услова којима с еизводи образовно васпитни рад ,учење језика на коме се одвија настава

2)ИОП2-прилагођавање садржаја и начина остваривања програма наставе и учења и исхода образовно-васпитног рада

3)ИОП3-проширивање и продубљивање садржаја образовно-васпитног рада за ученика изузетних способности.

Доношење ИОП2 претходи доношење ,примена и вредновање ИОП1 а обавезно је прибављање мишљења интересорне комисије.

Уколико родитељ или законски заступник детета неоправдано одбије учешће у изради или давање сагласности обавештава се центар за социјални рад у Осечини.

У првој години рада по ИОПу,он се вреднује тромесечно а у свакој наредној години два пута годишње.

 

Доношење програма образовања и васпитања школе

 

Члан 61.

 

Школски  програм припремају одговарајући  стручни органи школе.

О предлогу програма из става 1.овог члана школа прибавља  мишљење  савета родитеља а школа и од ученичког парламента и сагласност надлежног органа оснивача на планирана материјална средства за њихово остваривање.

Програм доноси школски одбор.

 

Објављивање програма образовања и васпитања

 

Члан 62.

Школски програм доноси се најкасније два месеца пре почетка школске године у којој ће почети његова примена.

Члан 63.

Школа је дужна да води летопис за сваку школску годину.

Школа има интернет –ВЕБ страницу на којој објављује летопис и друге битне информације.

                                                                     

Настава у природи,екскурзија и студијско путовање

 

Члан 64.

 

Школа може уз сагласност савета родитеља да организује наставу у природи,екскурзију и студијско путовање.

Екскурзија је део годишњег плана рада.

 

 

 

Испити

 

Завршни испит  у основном образовању и васпитању

Члан 65.

Након завршеног осмог разреда ученик полаже завршни испит.

Завршним испитом се процењује степен остварености општих и посебних стандарда постигнућа у основном образовању и васпитању

Након обављеног завршног испита ученик стиче право на упис у средњу школу без полагања квалификационог испита осим пријемног испита за проверу  изузетних способности , на начин и по поступку прописаним посебним законом.

Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом полаже завршни у слкладу са његовим моторичким и чулним могућностима .

Завршни испит се обавља писменим путем.

Регуларност завршног испита обезбеђује директор.

Ближе услове за полагање завршног испита прописује министар.

 

Члан 65.а

 

 

     У школи се поред завршног испита полажу:

1)Поправни

2)Разредни

3)Испит из страног језика

 

 

Остваривање образовања и васпитања.

 

Образовно-васпитни рад

 

Члан 66.

Образовно-васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности школе којима се остбварује програм образовања и васпитања и постижу  прописани циљеви и стандарди постигнућа,у складу са статутом и законом.

 

Школска и радна година

 

Члан 67.

 

Образовно-васпитни рад школе остварује се у току школске године,која почиње 1 септембра,а завршава се 31 августа наредне године.

Образовно-васпитни рад организује се у два полугодишта .

Ученици имају школски распуст.

Време трајања и организација образовно –васпитног рада и школског распуста утврђује  се школским календаром.

Школски календар прописује министар до 1.јуна.

Школски календар може да се мења  у изузетним случајевима,на захтев школе,уз сагласност министра и захтев јединице локалне самоуправе уз сагласност министра.

 

 

Прекид образовно-васпитног рада

 

Члан 68.

Образовно-васпитни рад може да се прекине у случају више силе,епидемије и другим случајевима којима су угрожени безбедност и здравље деце,ученика и запослених.

Одлуку о прекиду  образовно-васпитног рада доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе.Ако надлежни орган јединице локалне самоуправе не донесе  одлуку о прекиду  образовно-васпитног рада одлуку одмах доноси министар.

Након престанка разлога за прекид образовно-васпитног ,школа надокнађује пропуштени рад,на начин који одреди школа,по одобрењу министра.

У случају непосредне ратне опасности ,ратног стања,ванредног стања или других ванредних околности ,министар прописује посебан програм образовања ,упутство о организацоји и раду школе и одређује школе које настављају са радом

 

Право на бесплатно образовање

 

Члан 69.

 

У школи чији је оснивач Република Србија,аутомна покрајина или јединица локалне самоуправе обезбеђују се бесплатно: Основно образовање и васпитање

 

 

 

Трајање основног образовања и васпитања

Члан 70.

Основно образовање и васпитање траје осам година и остварује се у два образовна циклуса.

Први циклус обухвата први до четвртог разреда за који се  организује разредна настава,у складу са посебним законом.

Изузетно ,настава страног језика, изборних и факултативних  предмета може да се организује и као предметна у складу са посебним законом и школским програмом.

Други циклус обухвата пети до осмог разреда за које се организује предметна настава,у складу са школским програмом.

 

Упис ученика у основну школу

Члан 71.

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по а највише седам и по година

Уз документацију потребну за упис,родитељ доставља и доказ о здравственом прегледу детета.

Изузетно,деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације.

У поступку испитивања детета уписаног у школу,школа  може да утврди потребу за доношењем индвидуалног образовног плана или додатном подршком за образовање.

Ако додатна подршка  захтева финансијска средства,упућује писмени захтев изабраном У школу за образовање ученика са сметњама у развоју могу да се упишу деца на основу мишљења интерресорне комисије, а на основу процене потреба за пружањем додатне образовне,здравствене или социјалне подршке ученику ,уз сагласност родитеља.

Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе,педагога и психолога школе уважавајући стандарде постигнућа ученика.

У поступку провере спремности на основу мишљења психолога или педагога  може да препоручи:

1.упис детета у први разред

2.одлагање поласка детета у школу за годину дана,уз наставак похађања припремног  предшколског програма.

Родитељ,односно старатељ детета,коме је препоручено одлагање поалска детета у школу за годину дана,може да поднесе захтев комисији школе за поновно утврђивање спремности за упис у школу.Комисију чине:психолог.педагог,учитељ и педијатар детета.

Комисија школе применом стандардних поступака и инструмената може да одобри упис детета или да потврди одлагање уписа детета за годину дана.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред може да се упише у први  или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе на захтев родитеља,у складу  са могућностима школе.

Родитељ,односно старатељ може да изабере  основну школу у коју ће да упише дете подношењем  захтева изабраној школи најкасније до 1.фебруара текуће календарске  године у којој се врши упис.

Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу  и родитеље односно старатеље о деци која су стасала за упис и која су уписана у школу.

 

Упис страних држављана , лица без држављанства и тражиоца држављанства

Члан 72.

Страни држављанин , лице без држављанстава  и тражилац држављанства уписују се у школу из члана 89.закона о основама система и образовања под истим  условима и на начин прописан законм за држављане републике Србије.

За децу и ученике из става 1.овог члана и за прогнана и расељена лица,избегла  и миграната и децу и ученике који су враћени у земљу на основу споразума о реадмисији  која не познају језик на коме се изводи  на коме се изводи образовно-васпитни рад или поједине програмске садржаје од значаја за наставак образовања школа организује учење језика односно припрему за наставу и допунску наставу по посебном упутству , који  доноси министар.

Дете страног   држављанина,док борави у републици Србији има право да похађа наставу матерњег језика и културе бесплатно под условом реципроцитета или на терет родитеља у просторијама школе коју одреди орган јединице локалне самоуправе.

 

Уџбеници

 

Члан 73.

У остваривању  образовно –васпитног рада користе се уџбеници  и наставна средства које ,на предлог надлежног савета одобри министар,у складу са посебним законом.

 

 

 

 

 

 

ПРАВА ДЕТЕТА И УЧЕНИКА ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

 

Права детете и ученика

 

Члан 74.

Права детета и ученика остварује се у складу са потврђеним међународним уговорима, у складу са  законом,школа и запослени су дужни да обезбеде њихово остваривање и то право на:

1)квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева образовања

2)уважавање личности

3)подршку за свестрани развој личности,подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију

4)заштиту од дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања

5)благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање

6)информације о његовим правима и обавезама

7)учестововање у раду органа школе у складу са овим и посебним законом

8)слободу удруживања у различите групе,клубове и организовање ученичког парламента

9) јавност и образложење оцене  и подношење приговора и жалбе на оцену

10)покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно –васпитном процесу уколко права из тач.1)до9) овог члана нису остварена

11)остваривање свих права детета и ученика,права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену законом

12)право на стипендију у складу са посебним законом

13)друга права у области образовања и васпитња у скалду са законом

Школа је дужна да обезбеди све услове за остваривање права детета и ученика из става 1.овог члана.

Ученик,родитељ,односно старатељ детета и ученика може да поднесе пријаву директору школе у случају  повреде  права из става 1.овог члана или непримереног понашања запослених према детету и ученику,у року од 8 дана од дана наступања случаја.

Директор је дужан да пријаву размотри и да уз консултацију са учеником,родитељем,односно старатељем детета и ученика и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере у року од 8 дана од дана пријема пријаве.

Запослени у школи дужан је да пријави директору,односно школском одбору кршење правав детета и ученика.

 

Одељенска заједница

 

Члан 75.

 

Ученици једног одељења школе образују одељенску заједницу.

Ученици бирају председника одељенске заједнице,секретара одељенске заједнице и благајника,већином гласова.

 

 

Ученички парламент

 

Члан 76.

 

У последња два разреда основне школе организује се ученички парламент ради:

1)давања мишљења и предлога стручним органима.школском одбору ,савету родитеља и директору о правилима понашања у школи мертама безбедности ученика,годишњем плану рада,школском развојном плану,школском програму ,начину уређивања школског простора,избору уџбеника,слободним и ваннаставним активностима,учешћу на спортским и другим питањима  од значаја за њихово образовање

2)разматрање  односа и сарадње ученика и наставника  и атмосфере  у школи

3)обавештавање ученика о питањима од посебног значаја  за њихово школовање и о активностима ученичког парламента

4)активног учешћа у процесу планирања развоја школе и самовредновања школе

5)предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи

Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године.Чланови парламента бирају председника.

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора.

Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.

Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.

Ученички паралмент на крају сваке године доставља извештај о свом раду школском одбору и савету родитеља

 

Оптерећење ученика

 

Члан 77.

 

Ученик у првом циклусу има до 20.часова наставе недељно,односно до четири часа наставе дневно.

Ученик у другом циклусу има до 25.часова наставе недељно односно  до пет часова недељно.

Часови се могу увећати до три часа недељно  осатлим активностима планираним школским програмом. У недељни број часова  не урачунавају се  часови из изборних премета и ваннаставних активности.

Час траје 45 минута

Оцењивање

 

Члан 78.

 

Оцењивањем у школи се процењује оствареност прописаних циљева и стандарда постигнућа у току савладавања школског програма.

Оцењивање је јавно и свака оцена ученику мора да буде образложена.Уколико наставник не образложи оцену а ученик то од њега захтева,ученик има право да поднесе приговор на оцену.

Ученик се оцењује из свих наставних предмета и владања.

У току школске године оцењивање је описно и бројчано и врши се на основу праћења напредовања ученика у савлађивању школског програма а на основу посебних стандарда постигнућа.

Ученик се оцењује најмање четири пута у полугодишту у основномо бразовању и васпитању.

Закључна оцена из предмета јесте бројчана и изводи се на крају првог и другог полгодишта према утврђеним стандардима постигнућа и прописаним критеријумима за оцењивање.

 

Оцењивање и напредовање ученика

 

Члан 79.

У првом разреду основног образовања и васпитања оцењивање и закључна оцена су описни и ученик прелази у наредни разред. Оцена се утврђује на крају првог и другог полугодишта  и исказује се као мишљење о развоју и напредовању.

Описна оцена садржи повратну информацију  за ученика и родитеља ,односно његовог законског заступника и пружа јасно упутство како да се унапреди рад ученика.

У осталим разредима оцењивање је описно и бројчано у току школске године,осим из предмета које одреди министар.

Ученик другог и трећег разреда основног образовања и васпитања који на другог полугодишта има недовољне оцене преводи се у наредни разред, на основу одлуке одељенског већа .

Ученку који преведен у наредни разред признаје се разред из кога је преведен као завршен и организује му се индивидуализовани рад.

Ученик од четвртог до седмог разреда који има две недовољне закључне бројчане оцене полаже поправни испит у августовском испитном року,а ученик завршног разреда у јунском и августовском року.

Ученик из става 5.овог члана завршава разред ако положи поправни испит из сваког предмета.

Ученик од четвртог до седмог разреда понавља разред ако на крају другог полугодишта има више од две недовољне закључне бројчане оцене или не положи поправни испит.

Ученик завршног разреда основног образовања који не положи поправни испит ,школа организује поправне испитне рокове.

 

 

Владање и општи успех

 

Члан 80.

Владање ученика од првог до петог  разреда основног образовања и васпитања оцењује се описном оценом коjа не утиче на општи успех ученика.

Владање ученика од шестог  разреда основног образовања и васпитања  оцењује се описно у току полугодишта а бројчано на крају другог полугодишта и утиче на општи успех.

Општи успех се утврђује као :одличан,врло добар,добар,довољан и недовоља.

Општи успех ученика утврђује се на крају првог и другог полугодишта на основу аритметичке средине позитивних закључних бројчаних оцена из обавезних предмета и оцене из владања почев од шестог разреда.

Начин ,поступак и критеријуме оцењивање успеха из појединачних предмета и владања и друга питања од занчаја  за оцењивање происује министар.

 

Члан 81.

 

Ученик може бити ослобођен  физичког васпитања привремено или за одређену школску годину у целини или делимично.

Наставничко веће доноси одлуку о ослобађању ученика од физичког васпитања на основу предлога изабраног лекара

 

Приговор и жалба на оцену и испити

 

Члан 82.

 

Успех ученика оцењује се  и на испиту.

У школи се полажу поправни,разредни ,завршни испит, испит из страног језика и други испити.

Директор формира испитну комисију  ,осим за завршни испит,комисију три члана од којих су најмање два стручна за предмет.

Уколико школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет ангажују се стручно лице из друге школе.

 

 

Члан 83.

 

Разредни испит полаже ученик који није оцењен из једног или више наставних предмета.

Ученик може бити неоцењен из наставног предмета више од трећине укупно годишњег броја часова  тог предмета.

Уколико на разредном испиту добије недовољну или 2 недовољне  приступа полагању поправног испита.

Уколико ученик добије више од две недовољне оцене,или не приступи испиту понавља разред.

Члан 84.

 

Поправни испит полажу ученици од четвртог разреда до осмог који на крају другог полугодишта имају до две недовољне оцене.

Ученик од четвртог разреда до седмог полажу поправни испит у августовском року а ученик осмог разреда у јунском року.

Уколико ученик четвртог разреда до седмог не положи испит или не приступи полагању понавља разред.

Ученик осмог разреда који није положио не понавља разред већ завршава започето обарзовање полагањем испита из предмета из којег има недовољну оцену.

 

Члан 85.

Ученик може да полаже испит из страног језика који није изучавао у школи.

Испит.полаже се по прописаном наставном програму  за одређени разред.

Школа издаје ученику уверење о положеном испиту.

 

Члан 86.

Ученик полаже завршни испит,након завршеног осмог разреда,у складу са законом.

 

Члан 87.

 

Ученик,његов родитељ,односно старатељ има право да поднесе :приговор на оцену из предмета и владања у току школске године,  приговор  на закључну оцену из предмета и владања на крају другог полугодишта и приговор на испит.

Приговор на оцену из предмета и владања подноси се директору школе у року од три дана саопштења оцене, приговор на закључну оцену   од три дана од дана добијања ђачке књижице,односно сведочанства а  приговор  на испит прописан посебним законом у року од 24 часа.

Директор школе,у сарадњи са педагогом и одељенским старешином одлучује о приговору у року од три дана.Ако оцени да је приговор основан и да је оцена изведена  супротно закону и прописима донетим на основу њега,решењимем поништава оцену и образује комисију за проверу знања ученика,преглед и поновно оцењивање писменог или другог  рада ученика.

Уколико се утврди да закључна оцена није изведена у складу са пропсима директор поништава и враћа оцену одељнском већу на разматрање и закључивање.

 

Наставник чија је оцена поништена упућује се и на стручно усавршавање  за област  оцењивања и комуникацијских вештина.

По приговору ,односно  на оцену  из владања директор у сарадњи са педагогом и одељенским старешином утврђује оцену из владања.

Директор  школе је дужан да одлучи о  приговору у року од 24 сата од њеног пријема.Ако утврди да је оцена из предмета изведена супоротно закону и пропима дионетим на основу њега или је приговор из других разлога основана решењем поништава закључну оцену и упућује ученика на полагање испита.

Ако утврди да је испит обављен противно овом или посебном закону и прописаима донетим на основу њих поништиће испит и упутиће ученика на поновно полагање испита.Испит се организује у року од три дана од дана подношења жалбе.

Уколико школа нема потребан број стручних лица за одговарујући предмет ангажује стручно лице  из друге школе.

Наставник чија је оцена оспорена не може да буде члан комисије.

Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу не могу  да буду чланови комисије чији је испит поништен.

Оцена комисије је коначна.

 

Пријава министарству ради заштите права детета и ученика

 

Члан 88.

Ученик његов родитељ који сматра да су му повређена права утврђена овим или посебним законом ,доношењем  или неподношењем одлуке након пријаве,приговора или жалбе односно ако је повређена забрана из члана 11 , 12 и 74 овог Статута,што утиче на статус ученика има право да поднесе захтев за заштиту права министарству у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права.

Ако оцени да је захтев из става 1.овог члана основан Министарство ће у року од осам дана од дана пријема  захтева да упозори школу и одреди јој примерен рок за отклањање повреде закона.

Ако школа не поступи по упозорењу из става 2.овог члана министартсво ће одлучити о захтеву.

 

Обавезе ученика

 

Члан 89

.

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права

Ученик има обавезу да:

1)редовно похађа наставу и извршава школске обавезе

2)поштује школска правила,одлуке директора и органа школе

3)ради на усвајању знања вештина и  ставова прописаних школским пртограмом прати сопствени напредак и извештава о томе  наставнике и родитеље,односно старатеље

4)не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника

5)поштује личност других ученика,наставника и осталих запослених у школи

6)чува имовину  школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија

7)стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике

 

Одговорност ученика

 

Члан 90.

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе,неоправдано изостане са наставе пет часова односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права ,школа је дужна да уз учешће родитеља односно законског заступника  ученика појача  васпитни рад активности у оквиру одељенске заједнице,стручним радом одељенског старешине педагога и када је то неопходно са одговарајућим установама.

Ученик може да одговара за лакшу повреду утврђену општим актом школе. За тежу обавезу прописану статутом и законом

Теже повреде обавеза ученика су

1)Уништење,оштећење скривање ,изношење преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација односно орган

2)преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган односно исправи коју изда друга организација

3)уништење или крађа имовине школе привредног друштва предузетника ученика или запосленог

4) поседовање,подстрекавање помагање давање ученику и употреба алкохола дувана наркотичог средства или психоактивне супстанце

5)уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмата којим може да угрози или повреди друго лице

6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика,наставника и запослених у школи у школским и другим активностима које се остварује ван школе а које школа организује и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања.

7)употреба мобилног телефона електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања

8)неоправдано изостајање са наставе најмање 25 часова у току школске године а од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља односно другог законског заступника од стране школе.

9)  учестало чињење лакших повреда обавеза.

За повреде из става 3.тач 8) и 9) обавезна је поступност у изрицању мера.

Ученик,родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи намерно или из крајње непажње у складу са статутом и законом.

 

Одговорност родитеља

 

Члан 91.

 

Родитељ ,односно други законски заступник детета одговоран је :

1)за упис детета у школу

2)за редовно похађање наставе

3)за редовно похађање припремен наставе

4)да одмах ,а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавести школу

5)да правда изостанке  ученика,најкасније у року од 8 дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом докуменатијом

6)да на позив школе узме активно учешће у свим облицима  васпитног рада са учеником

7)за повреду забране из чл.11 -13 овог статута учињену од стране ученика

8)за теже повреде обавезе ученика из члана 90.овог статута

9)не поштује правила школе

Школа подноси захтев за покретање прекршајног односно кривичну пријаву ради утврђивање одговорности родитеља односно законског заступника

 

Васпитно-дисциплински поступак

 

Члан 92.

 

Поступак је хитан и покреће се закључком директора.Закључак садржи податке о ученику ,опис теже повреде из члана 11 и 12.овог статута ,време место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе,о повреди мора бити обавештен родитељ ,односно старатељ.

Закључак се доставља ученику,родитељу или старатељу ,одељенском старешини,стручним сарадницима

Ученик мора бити саслушан а ако је малолетан уз присуство родитеља.

Поступак води се применом општег управног поступка и окончава се решењем.

 

 

Васпитне и васптно дисциплинске мере и правна заштита ученика

 

Члан 93

Мере:

1)За лакшу повреде обавезе  ученика,васпитна мера-опомена,укор одељенског старешине или укор одељенског већа у складу са општим актом школе

2).за тежу повреду  укор директора и укор наставничког већа

3)за повреду забране из чламна 11 и 12 овог статута:

(1)укор директора или укор наставничког већа

(2)  премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа уз сагласност родитеља односно старатеља.

Васпитна мера изриче  се ученику за лакшу повреду обавезе из става 1.тачка1.овог члана,без вођења васпитно-дисциплинског поступка.

Мера из става 1.овог члана може да се изрекне ученику ако је школа претходно предузела  неопходне активности из члана 74став 1. овог статута.

Васпитна и васпитно дисциплинска мера изричу се ученику у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика.

Школа упоредо са изрицањем васпитне одређује учнеику и обавезу обављања друштвено –корисног односно хуманитарног рада који се одвија у просторијама школе ,однсонро стручног сарадника.

Друштвено-користан школе одређује ученику у скалду са учињеном повредом водећи рачуна о психофизичкој и здравственој способности и узрасту ученика о чему је дужна да обавести родитеља.

Ученик ,родитељ односно законски заступник има право да поднесе жалбу школском одбору у року од 8 дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности,уколико је реч о повредам а члан 11 -12 статута.

Школски одбор решава жалбу у року од 15 дана дана од достављања жалбе.

Жалба одлаже извршење решења директора.

 

ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВИ

Наставници,васпитачи и стручни сарадници.

Члан 94.

 

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи остварује наставник .

Стручне послове  у школи обаваљају стручни сарадници:педагог,психолог и библиотекар.

Зависно од потреба школе и програма који се остварује ,додатну подршку и стручне послове може да обавља и социјални радник,дефектолог,логопед , андрагог и лични пратилац.

 

Задаци наставника

 

Члан 95.

Задатак наставника  јесте да својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа , уважавајући принципе  образовања,предзнања, потребе,интересовања и посебне могућности детета и ученика .

 

 

Задаци стручног сарадника

 

Члан 96.

 

У школи раде педагог и дефектолог

Задаци  стручног сарадника:

1)унапређивању образовно-васпитног рада у школи

2)праћењу,подстицаеу и пружању подршке укупном развоју детета и ученика у домену физичких,интелектуалних,емоционалних и социјалних капацитета и предлагању мера у интересу развоја и добробити детета.

3)пружању стручне подршке наставника и директору за :

1)стварање подстицајне средине за учење уз примену савремених научно заснованих сазнања.

2)јачање компентенција и професионалних развој наставника и стручних сарадника

3)развијање компетенција за остваривање циљева  и општих исхода образовања и васпитања

4)развоју инклузивности  у школи

5)стручним пословима у заштити од насиља и стварању безбедне средине за за развој деце и ученика заштити од дискриминације и социјалне искључености деце односно ученика

6)праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагању мера за повећање квалитета образовно –васпитно рада

7)оставривању сарадње са децом и ученицама родитељима однсоно другим законским заступницима и другим запосленима у школи.

8)оставривање сарадње са надлежним установама стручним удружењима и другим органима и организација

9) координации сарадње и обезбеђивању примене одлуке саветс родитеља школе и општинских савета родитеља

10)спровођењу стратешких одлука министарства у школи у складу са својим описом посла

 

Стручни сарадник оставрује задатке на основу својих комптениција .

Програм свих облика рада стручних сарадника доноси министар

 

 

Услови за пријем у радни однос

Члан 97.

 

У радни однос може да буде примљено лице које има:

1) има одговарајуће  образовање

2)има психичку,физичку и здравствену способност за рад се децом  и ученицима

3)није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању  од најмање три месеца,као за кривична дела насиља у породици ,одузимање малолетног лица и запуштање  и злостављање  малолетног лица и родоскрнављење,за кривично дело примање мита или давање мита,за кривично дело из кривичних  дела против полне слободе,против  правног саобраћаја  и против  човечности  и других  добара  заштићених  међународним правом и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање

4)има држављанство Републике Србије

5)зна српски језик  и језик на којме остварује образовно-васптини рад

Услови из става 1 овог члана  доказују се приликом  пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

Докази о испуњености услова из става 1.тач.1-5 овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1.тач 2 прибавља се пре закључења уговора о раду.

 

Образовање наставника и стручних сарадника

 

Члан 98.

Послове наставника може да обавља лица  које испуњава услове из члана 27 а овог Статута.

 

 

Услови за рад наставника , и стручног сарадника

 

Члан 99.

 

Послове наставника ,васптича и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (у даљем тексту:лиценца).Без лиценце послове наставника,и стручног сарадника може да обавља

1.приправник

2.лице које испуњава услове за наставника  и стручног сарадника,са радним стажом стеченим ван установе ,под условима и на начин  утврђеним за приправнике

3.лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог

4.педагошки асистент и помоћни наставник

Лице из става 3.тач 1 до 3  овог члана може да обавља послове наставника ,васпитача и стручног сарадника без лиценце,најдуже две године од дана заснивања радног односа у школи.

 

Приправник

 

Члан 100.

 

Приправник јесте лице које први пут у том својству заснива радни однос у школи  на одређено или неодређено време са пуним или непуним радним временом и оспособљава се за самосталан образовно-васпшитни рад наставника,васпитача и стручног сарадника,савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита за лиценцу.

Приправнички стаж траје најдуже две године од дана заснивања радног односа.

За време трајања приправничког стажа ради савладавања програма за увођење у посао наставника,васпитача и стручног сарадника,школа приправнику одређује ментора.

Прва три месеца приправничког стажа наставник,односно васпитач-приправник ради под непосредним надзором наставника или васпитача који има лиценцу и које му одређује ментор.Наставник-приправник за време прва три месеца не оцењује ученике.

Прва три месеца приправничког стажа стручни сарадник ради под непосредним надзором одговарајућег стручног сарадника који има лиценцу и кога му одређује ментор.

Изузетно ,ако школа  нема ментора односно одговарајућег наставника,васпитача и стручног сарадника са лиценцом  ангажоваће наставника ,васпитача и стручног сарадника са лиценцом из друге школе на основу  уговора о допунском раду,у складу са законом.

Стручни сартадник –приправник који има образовање из члана 27 а овог статута и који је током студија остварио најмање 10.бодова у складу са европским системом  преноса бодова на основу праксе у школи свој рад може да обавља без непосредног надзора  стручног сарадника са лиценцом става 5.овог члана.

Приправник који савлада програм увођења у посао наставника,васпитача и стручног сарадника има право на полагања испита  за лиценцу после навршених годину дана рада.

Приправнику у радном односу на неодређено време,који у року од две године од дана заснивања раддног односа не положи испит за лиценцу-престаје радни однос.

Приправнику у радном односу на одређено време својство приправника престаје након положеног испита за лиценцу а радни однос истеком времена на  које је примљен у радни однос.

Програм обуке  утврђује министарство.

 

Приправник –стажишта

Члан 101

Послове наставника,васпитача и стручног сарадника може да обавља  и приправник –стажиста.

Приправник-стажиста савладава програм за увођење у посао и полагање испита за лиценцу под непосредним надзором наставника,васпитача и стручног сарадника који има лиценцу.

Школа  и приправник стажиста закључчују уговор  о стажирању у трајању од најмање годину дана а  најдуже две године.

Уговором из става 3.овог члана не заснива се радни однос.

Приправник-стажиста има право да учествује у раду стручних органа без права одлучивања и нема право да оцењује ученике у школи.

На остваривање права из става 2.овог члана сходно се примењују одредбе овог закона које се односе на приправника.

 

 

 

Лиценца  и регистар наставника  и стручних сарадника

 

Члан 102

Лиценца је јавна исправа .

Министарство издаје лиценцу и води регистар у коме је издата лиценца.

Регистар је јаван.

Школа је дужна да министарству благовремено достави све тражене податке у вези са лиценцом запосленог.

 

Издавање лиценце

 

Члан 103

Лиценца се издаје наставнику и стручном сараднику  који има положен испит за лиценцу

 

Суспензија лиценце

 

Члан 104.

У току важења лица може да буде суспендована.

Лиценца се суспендује наставнику и стручном сараднику који:

1)према извештају просветног саветника не  остварује образовно васпитни рад на начин и по поступку којим се омогућава  постизање прописаних принципа циљева и стандарда постигнућа ,програма образовања и васпитања и вредновања резултата учења,за кога просветни саветник утврди да није отклонио недостате у свом раду ни после датих стручних примедби предлога и упозорења у писаном облику на основу чега је два пута  негативно оцењен од стране различтих просветних саветника.

2)се према извештају просветног саветника није стручно усавршавао а просветни саветник у свом извештају утврди да разлози нису оправдани.

Школа је дужна да министарству достави податке  о суспензији лиценце  а најкасније у року од три дана од суспензије.

Наставник и стручни сарадник има право да поднесе  приговор министру на извештај просветног саветника  у року од осам дана   од дана пријема  извештаја.

Министар доноси решење о суспензији  у року од 8 дана од истека рока за подношење приговора..

Решење министра о суспензији лиценце коначно је у управном поступку.

Наставнику и стручном сараднику коме је суспендована лиценца из разлога наведених у ставу 2 тачк 1. овог члана може да се укине суспензија уколкио најкасније у року од шест месеци од достављања решења министра поново положи испит за лиценцу,а ако га не положи  престаје му радни однос.

Док траје суспензија лиценца наставник и васпитач присуствују настави ,односно активностима другихз наставника које му одређује  директор а стручни сарадник раду стручног сарадника у другој школи коју одреди директор.

Наставник и стручном сараднику коме је суспендована лиценца на основу става 2 тач 2 овог члана укида се суспензија када достави доказе о одговарајућем стручном усавршавању.

Наставник  и стручни сарадник за време трајања суспензије лиценце остварује право на накнаду плате у висинин од 65% плате коју је примио за месец који претходи месецу у коме је суспендована лиценцу.

 

Одузимање лиценце

 

Члан 105.

 

Лиценца се одузима наставнику и стручном сараднику

1)који је правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против:насиља у породици,запуштање и злостављање малолетног детета,одузимање малолетног детета ,родоскрнављење,примања и давања мита,,против полне слободе,правног саобраћаја и човечности и других добара заштићених међународним правом,без обзира на изречену кривичну санкцију.

2)коме је престао радни однос  због повреде забране 11 до 13.овог статута

3) на основу правоснажне судске одлуке којом је утврђена  законитост решења о престанку радног односа због повреде  забране из члана 12 овог статута  учињене други пут ,односно по истеку рока за заштиту.

4)на основу правоснажне судске одлуке којом је утврђена законитост решења о престанку радног односа због повреде радне обавезе из члана 117 тач 1-6,односно по истеку рока за судску заштиту

5)ако одбије вршење спољањег вредновања рада стручно-педагошког рада

6)коме је једанпут суспендована лиценца а стекли су се услови за нову суспензију.

Лиценца се одузима на период  од пет година.

Решење министра о одузимању лиценце коначно је у управном поступку.

Одузета лиценца враћа се министарству преко школе.

Лице коме је одузета лиценца на период од пет година  по истеку рока може министарству да поднесе захтев за полагање испита за лиценцу.

 

 

 

 

 

Стручно усавршавање и професионални развој наставника и стручног сарадника.

Члан 106.

 

Наставник и стручни сарадник,са лиценцом и без лиценце , дужан је  да се стално усавршава ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно –васпитног рада и стицања компентенција потребних за рад у складу са општим принципима и за постизање циљева образовања и стандарда постигнућа.

У току  стручног усавршавања наставник и стручни сарадник може професионално да

Напредује стицањем звања:педагошки саветник,самостални педагошки саветник,виши педагошки саветник и високи педагошки саветник.

Наставник и стручни сарадник остварује право на увећану плату за стечено звање.

Наставник и стручни сарадник има право на одсуство из школе у трајању од три радна дана годишње ради похађања одобреног облика,начина и садржаја стручног усавршавања,Распоред одсуства наставника и стручног сарадника ради стручног усавршавњања планира педагошки колегијум.

План стручног усавршавања у складу са приоитетима школе ради остваривања циљева образовања и стандарда постигнућа и приоритетима Министарства доноси Школски одбор.

Приоритетне области за усавршавње у периоду од три године  као и облике начине програме услове   стицање  звања и образац  уверења  о савладаном  програму- прописује министар.

 

Преузимање запослених са листе

 

Члан 107

 

Запослени који је у установи у радном односу на неодређено време а за чијим радом је у потпуности престала потреба сматра се нераспоређеним и остварује право на преузимање са листе .

Запослени из става 1.овог члана остварује право на накнаду плате у висини од 65% плате коју је примио за месец који претходи најкасније до 15 септембра нередне школске године.

Запослени који није преузет са листе престаје радни однос и има право на отпремнину.

Запосленом  који без оправданих разлога одбије преузимање са листе престаје радни однос без права на отпремнину.

Запослени за чијим радом је делимично престала потреба и заполсени који је засновао радни однос са непуним радним временом ставља се на листу за преузимање.

Школа је обавезна да министарству достави податке о потреби за ангажовањем запослених,одлуку о расписавање конкурса као и одлуку о преузимању запослених са листе ради објављивања.

 

Радни однос на неодређено време

 

Члан 108.

Пријем у радни однос на неодређено време се врши на основу конкурса  који расписује директор.

Директор доноси одлуку о расписивању конкурса.Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интерент страници министарства а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.

Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује дирекор школе .Има три члана а обавезан члан је секретар школе.

Комисија утврђује  испуњеност услова кандидата за заснивање радног односа  у року од осам дана  од дана истека рока за пријем пријава.

Кандидати који су изабрани у ужи избор  у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.

Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају  услове  за пријем у радни однос у року осам дана по пријему резулатата са психолошке процене.

Конкурсна комисија  обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење  о изабраном кандидату.

Кандидат који је нездовољан решењем  о изабраном  кандидтату  може поднети жалбу у року од 8 дана директору,од дана достављања решења ,исти одлучује о жалби у року од 8 дана  од пријема исте.

Кандитат  који је учествовао у изборном поступку има право под надзором овлашћеног лица у јавној служби прегледа сву  конкурсну документацију.

Ако по конкурсу није изабран  ниједан кандидат расписује се нови конкурс у року од осама дана.

Решење о избору кандидата оглашава се на званичној страници (интернет) министарства када постане коначно

 

 

Радни однос на одређено време

Члан 109.

 

Радни однос  на одређено време у школи заснива се на конкурсу спроводеног на начин прописан за заснивање радног односа  на неодређено време;

Школа на основу расписаног конкурса може  да прими лице на одређено време:

1)ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

2)ради обављања послова педагошког асистента,односно андаргошког асистента.

Школа може да прими у радни однос на одређено време без конкурса лице

1)ради замене одсутног запосленог до 60 дана

2) до избора  кандидата –када се на конкурс у радни однос на неодређено време  не пријави ниједан кандидат или ниједан од пријављени кандидата не испуњава услове а најкасније до  31.августа текуће школске године.

3)до преузимања запосленог,односно до коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу за пријем у радни однос на неодређено време ,а најкасније до 31августа текуће школске године.

4)ради извођења верске наставе

Листа наставника верске наставе,на предлог  традиционалних цркава или верских  заједница утврђује министар.

Наставника верске наставе упућује у школу традиционална црква или верске заједница са утврђене листе за сваку  школску годину.

За извођење  верске  наставе наставник са школом у коју је упућен закључује уговор о раду на 12 месеци за сваку школску годину.

Радни однос на одређено време не може да прерасте у радни однос на неодређено време.

 

Пробни рад

Члан 110.

Пробни рад школа може да уговори и стручним сарадником који има лиценцу и који се прима у радни однос на неодређено време.

Изузетно од става 1.овог члана пробни рад може да се уговори и у случају пријема у радни однос на одређено време дуже од годину дана.

Пробни рад одређује се уговором о раду и може да траје најдуже  шест месеци.

Наставник и стручни сарадник који за време пробног рада показао да својим компетенцијама може успешно да ради на постизању прописаних принципа циљева и стандарда постигнућа,наставља са радом у истом радно-правном својству а ако се на основу оцене директора а по прибављеном мишљењу педагошког колегијума,утврди да то није показао,престаје му радни однос.

Радни однос престаје даном отказног рока,без права на отпремнину.

Отказни рок је 15 радних дана.

 

Уговор о извођењу наставе

 

Члан 111.

Директор школе може да закључи уговор о извођењу наставе или за полагање испита,за највише 30 одсто од пуног радног времена са лицем запосленим у другој установи или код другог послодавца ,односно који самостално обавља делатност ,у случајевима из члана 109 став 1 овог статута.

Директор школе пре закључења уговора о извођењу наставе прибавља сагласност друге установе,односно послодавца.

Лице ангажоано по основу уговора из става 1.овог члана не стиче својство запосленог у школи а право на накнаду за обављени рад стиче на основу извештаја о одржаним часовима наставе,испитима и другим облицима  образовно-васпитног рада.

Лице из става 1.овог члана учествује у раду стручних органа школе без права одлучивања осим у раду одељенског већа.

 

 

 

 

Радно време запосленог у школи

 

Члан 112

 

Пуно радно време запосленог у школи је 40 часова недељно.

Непуно радно време запосленог у школи је јесте радно време краће од пуног радног времена.

 

 

Норма непосредног рада наставника и стручног сарадника са децом и ученика

 

Члан 113.

У оквиру пуног радног времена у току радне недеље

1.наставник изводи наставу 20 часва и 4 часа других облика непосредног образовно-васпитног рада са ученицима(допунски,додатни,индивидуализовани,припремни рад и други облици рада у складу са посебним законом)

2.стручни сарадник у школи  остварује све облике 30 сати  са децом ,ученицима,наставницима сарадницима ,родитељима,односно старатељима деце и ученицима .

Структуру и распоред обавеза наставника и стручног сарадника у оквиру радне недеље утврђује школа годишњем и планом рада.

Структура и распоред обавеза наставника у погледу свих облика непосредног рада са ученицима може да се утврди тако да буду различити у оквиру радних недеља.

Норму свих облика непосредног рада са децом и ученицима и других облика рада наставника и стручног сарадника у оквиру недељног пуног радног времена и на годишњем нивоу као и број сати образовно-васпитног рада који се додатно може распоредити на друге извршиоце прописује министар.

 

 

Одмори и одсуства

 

Члан 114.

Запослени  у школи има право на одморе и одсуства према општим прописима о раду ,општем акту односно уговору о раду.

Запослени у школи ,по правилу,користи годишњи одмор за време школског распуста.

 

Одговорност запосленог

Члан 115.

 

Запослени  може да одговара за:

1.лакшу повреду радне обавезе утврђену општим актом школе

2.тежу повреду радне обавезе прописану овим статутом.

3.повреду забране прописану овим статутом

4.материјалну штету коју нанесе школи намерно или крајњом непажњом у складу са законом.

 

 

Удаљавање са рада

 

Члан 116.

Запослени се привремено удаљава  са рада због учињена повреде забране из члана 11 до 13 овог статута и теже повреде радне обавезе из члана  117 тач1до тач 4,6 и тач 9) и 17 овог статута до окончања дисциплинског поступка.

 

 

Теже повреде радне обавезе

 

Члан 117.

Теже повреде радне обавезе запосленог у школи су:

1)извршење кривичног дела на раду или у вези са радом

2)подстрекавање на употребу алкохолних пића код деце  или њено омогућавање  давање  или непријављивање набавке и употребе

3)подстрекавање на употребу наркотичког средства или психоактивне супстанце код ученика или њено омогућавање ,давање или непријављивање набавке и употребе

4)ношење оружја у школи и у кругу школе

5) наплаћивање припреме ученика школе  у којој је наставник у радном односу а ради оцењивања  односно полагања  испита

6) долазак на рад у припитом или пијаном стању употреба  алкохола или других опојних средстава који смањују радну способност.

7) неоправдано одсуство са рада најмање два узастопна радна дана

8) неовлашћена промена података  у евиденцији,односно јавној исправи

9) неспровођење мера безбедности деце,ученика и запослених

10) уништење оштећење скривање или изношење евиденције односно обрасца јавне исправе или јавне исправе

11) одбијање  давања на увид  резултата писмене провере знања ученици,родитељима односно законски заступника ученика

12) одбијање пријема и давања на увид евиденције лицу које врши надзор  над радом  школе,родитељу односно законског заступника ученика

13)неовлашћено присвајање ,коришћење и приказивање туђих података

14) незаконит рад или пропуштање радњи чиме се се спречава  или онемогућава остваривање  права детета  ученика или другог запосленог

15) неизвршавање или несавесно неблаговремено или немарно извршавање послова или налога директора у току рада .

16) злоупотреба права из радног односа

17) незаконито располагање средствима школским простором опремом и имовином школе.

18)друге повреде радне обавезе  у складу са  са посебним законом.

 

 

 

 

Дисциплински поступак

 

Члан 118

 

Директор школе покреће и води дисциплински поступак за теже повреде и повреде члана 11-13 члана статута ,доноси  одлуку и изриче меру у дисциплинском поступку против запосленог.

Дисциплински поступак покреће се писменим закључком  на који приговор није допуштен а који садржи податке о запосленом ,опис повреде забране,односно радне обавезе ,време ,место и начин  извршења  и доказе који указују на извршење повреде.

Запослени мора бити саслушан са правом да изложи своју одбрану сам или преко заступника а може за расправу да достави и писмену одбрану.

Изузетно расправа може да се одржи и без присутсва  запосленог под условом  да је запослени  на расправу  уредно позван.

На остала питања вођења  дисциплинског поступка  сходно се примењују правила  управног поступка

Дисциплински поступак  је јаван  осим случајевима прописаним  законом  којим се уређују  општи управни поступак

По спроведеним  поступку  доноси се решење којим се запослени   може огласити  кривим  у ком случају  му се  изриче  и дисциплинске  мера ослободити  од одговорности или се поступак  може обуставити.

Покретање  дисциплинског поступка  за лакше повреде  радне обавезе  застарева  протеком  три месеца   од учињене повреду забране  и теже повреде  протеком шест месеци од дана учињене  повреде.

Вођење дисциплинског  поступка за лакше повреде  радне обавезе  застарева протеком је 3 месеца   а за повреде  забране  и теже   три месеца а за повреде одредаба члана 11-13 овог статута-две године  од покретања  дисциплинског поступка.

Застарелост  не тече  ако дисциплински  поступак не може  да се покрене или води због одсуства запосленог  или других опрваданих разлога.

 

Дисциплинске мере

 

Члан 119.

Мере  за повреду радне обавезе   из члана 117 и повреду забране из члана 11-13 овог статута су ночана казна,удаљене са рада и престанак радног односа.

Мере за повреду лакших радних обавезе су писана опомена, новчана казна у висини од 20% од плате исплаћена за месец у коме је одлука донета у трајању до три месеца.

Новчана казна за тежу повреду радне обавезе изриче се у висини од 20%-35% од плате исплаћене за месец у коме је одлука донета у трајању до шест месеци.

Запосленом који изврши повреду из члана 12 Статута једанпут изриче се новчана казна или привремено удаљење са рада три месеца.

Запосленом који изврши повреду из члана 11-12 и 14 овог статута односно који други пут учини повреду из члана 13 и повреду из члана 117.тач1-7 изриче се мера престанка радног односа.

Запосленом  престаје радни однос од дана пријема коначног решења директора.

За повреду из члана 117 тач 8-18 овог статута изриче се новчана казна или удаљење са рада у трајању до три месеца а мера престанка радног односа уколико су наведене повреде учињене свесним нехатом,намерно или у циљу прибављања себи или противправне иовинске користи.

 

 

                                                        Престанак радног односа

Члан 120

 

Радни однос  запосленог у школи престаје у складу са законом на основу решења директора.

 

 

Правна заштита  запослених

Члан 121

На решење о остваривању права,обавеза и одговорност запослени има право на приговор школском одбору у року од осам дана од дана достављања решења директора.

Школски одбор дужан је да донесе одлуку по приговору у року од 15 дана од дана достављања приговора.

Школски одбор решењем  ће одбацити приговор уколко је неблаговремен,недопуштен или изјављен од неовлашћеног лица.

Школски одбор ће решењем одбити приговор када утврди да је поступак доношења решења правилно спроведен и да је решење на закону засовано а приговор неоснован.

Ако школски одбор утврди да су у првостепенм поступку одлучне чињеницр непотпуно или погрешно утврђене да се у поступку није водило рачуна о правилима поступка која су од утицаја на решење ствари или да је изрека побијаног решења нејасна или је у противречености са образложењем он ће својим решењем поништити првостепено решење и вратити предмет директору на поновни поступак.

Против  новог решења запослени има право на приговор.

Ако школски одбор не одлучи по приговору или ако запослени нијезадовољан другостепеном  одлуком,може се обратити надлежном суду у року од 30 дана од дана истека рока за доношење одлуке односно од дана достављања,

Прелазне и завршне одредбе

 

Члан 122.

За све што није регулисано овим статутом  примењиваће се Закон о основама система образовања и васпитања одредбе Закона о основама система образовања и васпитања.

Члан 123.

Овај статут ступа на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли школе.

Члан 124.

Ступањем овог статута на снагу престаје да важи статут  основне школе “ Браћа Недић“ Осечине усвојен дана 12.09.2013.године.

 

Председник школског одбора

_____________________________

Верица  Петровић